UCHWAŁA Nr 177/XXVI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie:
odpłatności za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Pruchniku.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Pruchniku są nieodpłatne w zakresie realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego, określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2.

  1. Ustala się opłatę za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Pruchniku wykraczające poza zakres usług wymienionych w § l w wysokości 70,00 złotych miesięcznie.
  2. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa opłata za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 45,00 złotych.

§ 3.

Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych i rytmiki.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 78/XIII/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu samorządowym.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpłatność za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.12.2008 08:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.02.2009 10:01