Gmina Pruchnik

37-560 Pruchnik

Ul Rynek 1

Nr  3410/4/2009

                                                                                                                Pruchnik , dnia 20-03-2009

                                                                              WYKONAWCY

Dotyczy    „Dostawa materiałów  drogowych, budowlanych dla Urzędu Gminy   w Pruchniku „

Część I       Drogi kruszywa

                     Gmina Pruchnik , z siedzibą w Pruchniku  prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych ( tj .:Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), dalej zwaną ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów  drogowych, budowlanych dla Urzędu Gminy    w Pruchniku”  część I Drogi kruszywa  informuje, iż firma:

 „ADAMS-TRANS” Przemysław Adamczyk Maków, ul. Sporna 8,  26-640 Skaryszew    

odmówiła  zawarcia umowy na realizację przedmiotowej części postępowania. Kolejny Wykonawca, który  złożył najkorzystniejszą Ofertę,  firma  FUH „OKSANA TRANS” Oksana Bińczak,  27-530  Ożarów,  Grochocice 11

również odmówiła zawarcia umowy.

               Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy informuje, iż w związku z opisanymi powyżej odmowami zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  spośród  pozostałych ofert. Jest to Oferta firmy

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, OKTAN,

STANISŁAW BEDNARZ, 36-053 Kamień Nr 199.

 Oferta została wybrana, ponieważ Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych ( tj .:Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta w/w firmy posiada najniższą cenę ( jest to jedyne kryterium wyboru w  przedmiotowym postępowaniu. W kryterium  „cena oferty” otrzymała najwyższą ilość punktów z pośród  pozostałych złożonych ofert.

 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. .94 ust.2 ustawy nie została przeprowadzona ponowna ocena  złożonych ofert.

                                                                                                              Z   poważaniem

                                                                                                         Wójt Gminy Pruchnik

Otrzymują

1/ a/a

1/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, FARM-BUD, Janusz Biesiadecki, Ul. Budowlanych 3, 37-550 Radymno

2/ Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś, Os. Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław

3/ Sanakiewicz Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, Szówsko, Ul. Ks. Czartoryskich 29

4/ Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, OKTAN, STANISŁAW BEDNARZ, 36-053 Kamień Nr 199

5/„ADAMS-TRANS” Przemysław Adamczyk, Maków, ul. Sporna 8 , 26-640 Skaryszew

 6/ FUH „OKSANA TRANS” Oksana Bińczak,  27-530  Ożarów,  Grochocice 11

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Trzeci wynik przetargu do części I postępowania nr 3410/4/2009
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:20.03.2009 12:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak