Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 29556-2009 z dnia 2009-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik 1/ czyszczenie i odtwarzanie rowów wraz z odwozem urobku własnym transportem na odległość do 1 km - długość kopanych rowów do głębokości...
Termin składania ofert: 2009-03-09


Pruchnik: Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik
Numer ogłoszenia: 71428 - 2009; data zamieszczenia: 20.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29556 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik 1/ czyszczenie i odtwarzanie rowów wraz z odwozem urobku własnym transportem na odległość do 1 km - długość kopanych rowów do głębokości 0,5 m 14500,00 m (0,6+1,2):2 x 0,5 x 14500,00= 3840m3 - długość kopanych rowów do głębokości 1 m 3200,00 m (0,6+1,8):2 x1 x 3200,00 =6480,00 m3 2/ ścinanie poboczy drogi wraz z odwozem urobku własnym transportem na odległość do 1 km - ścinanie poboczy do głębokości 10cm 4500,00 m Szerokość poboczy 1m daje 4500,00m2 - ścinanie poboczy do głębokości 20cm 2200,00 m Szerokość poboczy 1m daje 2200,00m2 3/ usługowa praca koparki o pojemności łyżki do 0,6m3 oraz transport urobku do 1 km - wykopy liniowe z załadunkiem 3500m3 (0,6+1,8):2 x1,5 x 1944,45 =3500 m3 - transport urobku do 1 km 3500 m3 Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 4 do siwz EXCEL..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.12-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 93100 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Zakład Usługowy-Wielobranżowy Stanisław Babiś, świebodna 120, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 93100

·                  Oferta z najniższą ceną: 93100 oferta z najwyższą ceną: 483929

·                  Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2009 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.