Dostawa materiałów drogowych, budowlanych dla Urzędu Gminy w Pruchniku

Pruchnik: Dostawa materiałów drogowych, budowlanych dla Urzędu Gminy w Pruchniku
 BZP  Numer ogłoszenia: 87352 - 2009; data zamieszczenia: 01.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27974 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów drogowych, budowlanych dla Urzędu Gminy w Pruchniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje: Dostawa materiałów drogowych, budowlanych dla Urzędu Gminy w Pruchniku Część I dostawa kruszyw na drogi Część II dostawa mieszanki żwirowej na drogi Część III dostawa cementu na drogi Część IV dostawa cementu i wapna do robót remontowych Część V dostawa mieszanki żwirowej i piasków do robót remontowych Część VI dostawa betonu na drogi Dla każdej części obowiązują takie same terminy, dokumenty oświadczenia, wymagania wymienione w niniejszym siwz Szczegółowy wykaz materiałów zawiera załącznik nr 4 do siwz EXCEL Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm Budowlanych :..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0, 14.21.00.00-6, 14.21.22.00-2, 44.11.12.00-3, 44.92.12.00-4, 14.21.10.00-3, 14.21.22.10-5, 45.11.40.00-2, 44.11.41.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 121868.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa kruszyw na drogi

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dwóch najtańszych Wykonawców odmówiło podpisania umowy. Na podst art 94 ust 2 wybrano : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN Stanisław Bednarz, Kamień 199, 36-053 Kamień, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 56200.00
 • Oferta z najniższą ceną: 43510.00 oferta z najwyższą ceną: 69000.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa mieszanki żwirowej na drogi

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś, oś Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 6720
 • Oferta z najniższą ceną: 6720 oferta z najwyższą ceną: 8480,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa cementu na drogi

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa Bartoszek Sp.J, Tyniowice 107, 37-565 Rożwienica, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 14900.00
 • Oferta z najniższą ceną: 14900.00 oferta z najwyższą ceną: 18200.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: dostawa cementu i wapna do robót remontowych

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa Bartoszek Sj, Tyniowice 107, 37-565 Rożwienica, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 8578.00
 • Oferta z najniższą ceną: 8578.00 oferta z najwyższą ceną: 9678.48
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa mieszanki żwirowej i piasków do robót remontowych

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś, os Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 7170.00
 • Oferta z najniższą ceną: 7170.00 oferta z najwyższą ceną: 9250.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa betonu na drogi

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sanakiewicz Sp zoo, ul Ks. Czartoryskich 29 , Szówsko, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 28300.00
 • Oferta z najniższą ceną: 28300.00 oferta z najwyższą ceną: 33000.00
 • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów drogowych, budowlanych dla Urzędu Gminy w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.04.2009 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.