Pruchnik 2009-04-22

3410/10/2009

                                                                     

                                           

                   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  3410/10/2009

                 Nawierzchnia z kostki granitowej na płycie Rynku w Pruchniku
Przedmiotem zamówienia jest:
Nawierzchni z kostki granitowej na płycie Rynku w Pruchniku

1. Roboty rozbiórkowe i ziemne

2. Podbudowa i nawierzchnia parkingów i jezdni z kostki granitowej 10

3. Chodniki z kostki granitowej nieregularnej 10 z podbudową

Szczegółowy wykaz robót zawiera przedmiar robót załącznik nr 4 do siwz EXCEL

Dostarczane i wbudowane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm Budowlanych.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.33.00-9, 45.23.32.00-1.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwana dalej Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 100 000,00 zł brutto, wpłynęło osiem ofert ( na kwotę przewyższającą wartość jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia).

Najniższą  cenę  zaoferował 

Wykonawca : Usługi Komunalne Roboty Drogowe Tomasz Taranowicz  (Oferta Nr 8 )  37-500 Jarosław ul Pogodna 16b .  na kwotę 148377,91zł brutto.

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 227 poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 


 Informacje dodatkowe z otwarcia ofert :   

  Złożono następujące oferty                                                                

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

brutto

1

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EURO – DROMPEX Sp. z o.o.

Ul. Elektrodowa 45 E

33-300 Nowy Sącz

163173,30

2

KAMIEŃ – BRUK

Zakład Usługowo- Handlowy

Henryk Kroczek

Ruszelczyce 35 A

37-755 KRZYWCZA

148598,43

3

GRANIT

Dariusz Pylak

58-150 Strzegom

Al. Wojska Polskiego 47

200126,21

4

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

EXPERT BUD

35-500 Jarosław, ul. Grodzka 16A/2

201416,50

5

„BUDINSTAR” I s.c.

37-100 Łańcut

Ul. Lisa Kuli 2

176749,93

6

Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś

37-500 Jarosław

Os. Pułaskiego 7/12

200532,51

7

ZAKŁAD DROGOWY Tadeusz Popek i Syn

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

198077,66

8

USŁUGI KOMUNALNE ROBOTY DROGOWE

Tomasz Taranowicz

37-500 Jarosław

Ul. Pogodna 16b

148377,91

    

 Wójt Gminy Pruchnik


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Nawierzchnia z kostki granitowej na płycie Rynku w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:22.04.2009 13:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak