Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 180/XXVII/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie:
rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pruchniku.

          Na podst. art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. e, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 1.762.042 zł. (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa złote) na okres przekraczający rok budżetowy 2009, na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”.

§ 2.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2010 r. z następujących źródeł:

  1. podatek od nieruchomości
  2. subwencja ogólna

§ 3.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2009 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.