Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW.

UCHWAŁA Nr 182/XXVII/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zaciąga się pożyczkę z WFOŚiGW w roku budżetowym 2009 r. w wysokości 500.000 zł /słownie: pięćset tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na zadnie „Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Pruchniku” ujęte w budżecie na 2009 rok.

§ 2.

Pożyczka zostanie spłacona w okresie 5 lat tj. 2009 - 2013 r.

§ 3.

Spłaty rat i odsetek będą zabezpieczane w budżecie w/w latach.

§ 4.

Źródłem spłaty w/w pożyczki będą dochody własne gminy tj. podatek od nieruchomości i podatek rolny.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy do podjęcia czynności majach na celu zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2009 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.