Roczny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Pruchnik na rok 2009.

UCHWAŁA Nr 183/XXVII/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie:
rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Pruchnik na rok 2009.

         Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Pruchnik na rok 2009 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 183/XXVII/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 24 marca 2009 r.

Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009 w Gminie Pruchnik.

 

Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych

Rodzaje prac społecznie użytecznych

Liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych

Liczba bezrobotnych którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych

Sołectwo Pruchnik

Sołectwo Pruchnik Górny

Sołectwo Kramarzówka

Sołectwo Jodłówka

Sołectwo Jodłówka Parcelacja

Sołectwo Świebodna

Sołectwo Rozbórz Długi

Sołectwo Rozbórz Okrągły

Sołectwo Rzeplin

Sołectwo Hawłowice

Prace wykonywane na rzecz społeczności lokalnej między innymi: porządkowanie terenów zielonych, pielęgnacja trawników,

  • prace porządkowe przy drogach gminnych, wykaszanie poboczy przy drogach ,udrażnianie przepustów, czyszczenie rowów i korytek ściekowych
  • pomoc w pracach gospodarskich w placówkach wsparcia, ośrodkach kultury, szkołach
  • odśnieżanie w okresie zimowym, prace na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zimy, pomoc sąsiedzka u osób samotnych

1200 godzin w miesiącu x 10 miesięcy tj.12.000 godzin

Do 30 osób w miesiącu

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych , korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej , którzy mogą być kierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych w 2009 r. do 30 w tym :

Kobiet: - 8

Mężczyzn: - 22

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roczny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Pruchnik na rok 2009.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2009 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.