Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

UCHWAŁA Nr 184/XXVII/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie:
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

         Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i art. 40 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami./,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pruchnik.

§ 2.

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Pruchnik od osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadań własnych Gminy może nastąpić na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Pruchnik za cenę ustaloną w drodze rokowań.

§ 3.

Przyjmowanie gruntów zrzekanych się nieodpłatnie na rzecz Gminy Pruchnik przez osoby prawne i fizyczne może nastąpić na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Pruchnik.

§ 4.

Zbywanie ,zamiana i obciążanie nieruchomości może nastąpić na podstawie Uchwały Rady Gminy Pruchnik .

§ 5.

Nieruchomości stanowiące własność gminy Pruchnik mogą być wydzierżawiane bądź wynajmowane osobom fizycznym i prawnym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niniejszej uchwały.

§ 6.

 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruchnik w drodze przetargu lub w formie bezprzetargowej.
 2. Wójt Gminy Pruchnik przeprowadza przetarg według zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomości.
 3. Wybór formy przetargu należy do Wójta Gminy Pruchnik .

§ 7.

Przy oddawaniu nieruchomości w dzierżawę lub najem Wójt Gminy może

odstąpić od przetargowego trybu w następujących przypadkach:

 1. gdy przedmiotem dzierżawy lub najmu jest nieruchomość lub j ej część, mogąca poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste podmiotowi ubiegającemu się o dzierżawę lub najem,
 2. gdy przedmiotem dzierżawy lub najmu jest nieruchomość rolna wydzierżawiona na cele rolne o którą ubiega się tylko jeden podmiot,
 3. po przeprowadzonym dwukrotnym bezskutecznym przetargu na najem lub dzierżawę danej nieruchomości.

§ 8.

Wójt Gminy może zawierać kolejne umowy dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą lub najemcą na czas oznaczony lub nieoznaczony jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość a dzierżawca nie zalega z czynszem i innymi płatnościami na rzecz Gminy Pruchnik.

§ 9.

W umowach dzierżawy i najmu winne być zawarte następujące klauzule:

 1. gwarantujące możliwość jej wypowiedzenia przed terminem ustalonym w umowie w przypadku:
  • nie dotrzymania warunków umowy przez dzierżawcę,
  • zalegania płatności czynszu przez okres 1 roku,
  • przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub na realizację celu publicznego,
 2. umożliwiające zmianę stawki czynszu na następny rok trwania umowy.

§ 10.

Warunki dzierżawy lub najmu określa się w ogłoszeniu o przetargu, a w przypadku wydzierżawienia ,najmu, użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym w umowie zawartej przez Wójta Gminy Pruchnik z osobą fizyczną lub prawną.

§ 11.

Użyczenie nieruchomości Gminy Pruchnik może nastąpić wyłącznie na rzecz osób prawnych, organizacji sportowych i pożytku publicznego na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, które prowadzą działalność społeczną.

§ 12.

Ustala się minimalne stawki czynszu /netto/:

 1. za dzierżawę gruntów położonych w terenach rolnych, przeznaczonych na cele rolnicze:
  • klas I – III 80,00 zł za 1 ha rocznie,
  • klas IV – VI 50,00 zł za 1 ha rocznie ,
  • grunty pozostałych klas zwolnione z czynszu,
 2. za dzierżawę gruntów położonych w terenach budowlanych, przeznaczonych na cele rolne 5,00 zł za 1 ar rocznie,
 3. za dzierżawę gruntów zajętych pod lokalizację urządzeń i reklam 5,00 zł za 1m2 miesięcznie,
 4. za dzierżawę nieruchomości gruntowych na prowadzenie działalności gospodarczej:
  • w miejscowości Pruchnik /określone jako centrum w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy/ 10,00 zł za 1m2 rocznie.
  • pozostały teren gminy 2,00 zł za 1m2 rocznie.

§ 13.

Wysokość czynszu dzierżawnego lub najmu ustala się w drodze przetargu a w przypadku wydzierżawienia lub najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym w umowie zawartej przez Wójta Gminy Pruchnik z uwzględnieniem stawek określonych w § 12 niniejszej uchwały. Stawka czynszu do drugiego przetargu może ulec obniżeniu jednakże nie więcej niż o 50 % .

§ 14.

Stawka czynszu nie obejmuje należności podatkowych.

§ 15.

W przypadku korzystania z nieruchomości bez zgody wydzierżawiającego, użytkownik nieruchomości zobowiązany jest wnieść odszkodowanie odpowiadające wysokości czynszu i podatku jaki Gmina Pruchnik mogłaby uzyskać z tytułu wydzierżawienia czy najmu nieruchomości.

§ 16.

Określa się terminy płatności czynszu :

 1. na cele rolne do dnia 15 września każdego roku.
 2. na cele działalności gospodarczej, pod urządzenia i reklamy w II ratach do 15 maja i 15 września każdego roku .

§ 17.

Stawki czynszu określone w umowach zawartych na podstawie dotychczas przeprowadzonych przetargów pozostają bez zmian.

§ 18.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 19.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Pruchnik.

§ 20.

Traci moc:

 1. Uchwała Nr 188/XXX/2001 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie ustalenia rocznych minimalnych stawek odpłatności za korzystanie z gruntów mienia komunalnego gminy Pruchnik.
 2. Uchwała Nr 26/III/2002 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpacki ego.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2009 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.