Zatwierdzenie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr 188/XXVII/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie:
zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik na lata 2008-2015.

        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. zatwierdza się aktualizację Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik na lata 2008 - 2015, przyjętą uchwałami Zebrań Wiejskich sołectw Pruchnik Dolny i Pruchnik Górny w dniach odpowiednio 10 i 11 marca 2009 roku.
 2. uchwały, o których mowa w ust. 1 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 188/XXVII/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 24 marca 2009 r.

 

UCHWAŁA Nr 1/2009

Zebrania wiejskiego sołectwa Pruchnik Dolny

z dnia 10 marca 2009r.

w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmujemy aktualizację Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik w PLANIE ZADAŃ - CEL 1. Stworzenie infrastruktury turystycznej lp. 8, gdzie poszczególne punkty otrzymują brzmienie:

 • nazwa zadania: Rewitalizacja rynku, parku,  budowa placu zabaw,  miejsc rekreacji i wypoczynku,
 • termin realizacji: 2008 - 2010 rok,
 • odpowiedzialny: Urząd Gminy Pruchnik,
 • partnerzy: Konserwator Zabytków,
 • wymagane środki: 1 500 000 zł,
 • źródła finansowania: Gmina Pruchnik, PRO W, RPO WP, budżet państwa, województwa, WFOŚ i GW, Konserwator Zabytków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 188/XXVII/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 24 marca 2009 r.

UCHWAŁA Nr 1/2009

Zebrania wiejskiego sołectwa Pruchnik Górny

z dnia 11 marca 2009r.

w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmujemy aktualizację Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik w PLANIE ZADAŃ - CEL 1. Stworzenie infrastruktury turystycznej lp. 8, gdzie poszczególne punkty otrzymują brzmienie:

 • nazwa zadania: Rewitalizacja rynku, parku,  budowa placu zabaw,  miejsc rekreacji i wypoczynku,
 • termin realizacji: 2008 - 2010 rok,
 • odpowiedzialny: Urząd Gminy Pruchnik,
 • partnerzy: Konserwator Zabytków,
 • wymagane środki: 1 500 000 zł,
 • ródła finansowania: Gmina Pruchnik, PRO W, RPO WP, budżet państwa, województwa, WFOŚ i GW, Konserwator Zabytków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik na lata 2008-2015.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.04.2009 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.