Uchwalenie budżetu Gminy Pruchnik na rok 2009.

UCHWAŁA Nr 181/XXVII/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2009.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości:   24 054 884 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości:   25 910 884 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

 1. Określa się deficyt budżetowy w wysokości:   1 856 000 zł
 2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą
  • przychody pochodzące z długoterminowej pożyczki w kwocie:  500 000 zł
  • nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie:  1 356 000 zł
 3. Ustala się przychody budżetowe gminy w kwocie:   1 916 000 zł
  w tym:
  • z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł i nadwyżka z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 416 000 zł.
 4. Określa się spłatę rat pożyczki w wysokości:   60 000 zł.
 5. Źródłem sfinansowania spłat pożyczki będą przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości:  60 000 zł.
 6. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie:  60 000 zł.
 7. Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

   a)  ogólną w wysokości:  175 000 zł

   b)  celową w wysokości:  100 000  na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli

   c)  celową w kwocie:  5 000 zł  na zarządzanie kryzysowe.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodne z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

 1. Ustala się dochody w kwocie 76 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 38 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla
  • gminnych instytucji kultury w kwocie:  300 000 zł
 2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę  134 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
 3. Ustala się dotacje celowe dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pruchniku, Jodłówce i Kramarzówce na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury w kwocie 60 000 zł tj.
  • remont zabytkowego ołtarza w Pruchniku
  • zmiana pokrycia dachowego na kościele w Jodłówce
  • zmiana pokrycia dachowego na budynku cerkwi w Kramarzówce
   w/w obiekty wpisane są do rejestru zabytków.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 3. samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań do sumy 1 000 000 zł na wydatki bieżące,
 4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 100 000 zł,
 5. zaciągnięcie pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych  na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego w kwocie:  49 312 zł

w tym:

   Dział 801 – Oświata i wychowanie:   48 989 zł

   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:   323 zł

§ 12.

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości:   4 676 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 181/XXVII/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 24 marca 2009 r.

DOCHODY

Dział

Nazwa

Kwota w zł.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eklektyczną, gaz i wodę 

256 000

a) dochody bieżące

    w tym:

      - opłaty za wodę z wodociągu gminnego

      - odsetki od nieterminowych wpłat

b) dochody majątkowe

    w tym

      - darowizny na budowę wodociągów

251 000

 

250 000

1 000

5 000

 

5 000

600

Transport i łączność

300 000

a) dochody bieżące

    w tym: 

      - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
        realizację własnych zadań bieżących gmin
        (związków gmin)

300 000

300 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

131 119

a) dochody bieżące

    w tym:

      - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych

      - wpływy z dzierżawy budynków komunalnych

      - najem budynków mieszkalnych

      - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

      - dzierżawa za obwody łowieckie

      - zwrot za c.o. w mieszkaniu komunalnym

      - odsetki od nieterminowych rat

131 119

 

17 860

87 000

16 259

5 000

1 000

3 000

1 000

710

Działalność usługowa

25 000

a) dochody bieżące

    w tym:

      - opłata grobowa

25 000

 

25 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

1 585

a) dochody bieżące

    w tym:

      - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
        realizację zadań bieżących z zakresu administracji
        rządowej zleconych gminie

1 585

 

1 585

750

Administracja publiczna

92 859

a) dochody bieżące

    w tym:

      - dotacja celowa na realizację zadań bieżących
        z zakresu administracji rządowej

      - wpływy z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie dla
        płatnika PIT)

      - dochody jednostek samorządu terytorialnego
        związane z realizacją zadań z zakresu administracji
        rządowej

92 859

 

64 259

 

28 000

600

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) dochody majątkowe
    w tym :
      - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
        jednostkami samorządu terytorialnego na
       dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
       i zakupów inwestycyjnych

15 000

15 000

15 000

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

3 409 496

a) dochody bieżące

    w tym:

      - podatek dochodowy od osób fizycznych

      - podatek dochodowy od osób prawnych

      - podatek rolny

      - podatek leśny

      - podatek od nieruchomości

      - wpływy z karty podatkowej

      - podatek od spadków i darowizn

      - opłata skarbowa

      - opłata eksploatacyjna

      - podatek od czynności cywilnoprawnych

      - podatek od środków transportowych

      - opłata targowa

      - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

      - wpływy z innych lokalnych opłat

      - odsetki

3 409 496

1 289  081

120 000

600 000

21 848

1 128 767

1 000

1 500

25 000

60 000

40 100

30 000

4 000

76 000

4 100

8 100

758

Różne rozliczenia 

13 459 024

a) dochody bieżące

    w tym:

       - subwencja ogólna w części wyrównawczej

       - subwencja ogólna w części oświatowej

       - subwencja ogólna w części równoważącej

       - odsetki

13 459 024

 

5 004 819

7 936 684

507 521

10 000

801

Oświata i wychowanie

872 025

a) dochody bieżące

    w tym:

      - wpływy z czynszów

      - wynajem sal sportowych

      - wpływy za korzystanie z przedszkola

      - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne

      - odsetki 

      - dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie
        Wspólnej Polityki Rolnej

b) dochody majątkowe

    w tym:

      - wpływy ze sprzedaży nieruchomości

      - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
        między jednostkami samorządu terytorialnego na
        dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
        i zakupów inwestycyjnych
      - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
        realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
        własnych gmin (związków gmin)

205 304

 

11 000

1 000

52 000

100

100

141 104

 

666 721

 

721

333 000

 

 

 

333 000

852

Pomoc społeczna

5 292 376

a) dochody bieżące

    w tym:

      - wpływy za usługi opiekuńcze

      - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
        zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

      - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie
        zadań własnych Gminy

      - dochody należne jednostkom samorządu
        terytorialnego z realizacji zadań zleconych

5 292 376

 

1 716

4 949 800

 

340 700

 

 

160

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

100 000

a) dochody bieżące

    w tym:

      - wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu

100 000

 

100 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 400

a) dochody bieżące

    w tym:

      - opłaty za ścieki

      - odsetki

100 400

 

100 000

400

Razem

24 054 884

do Uchwały Nr 181/XXVII/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 24 marca 2009 r.

W Y D A T K I

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w zł

010

Rolnictwo i łowiectwo

13 103

01030

Izby Rolnicze

a) wydatki bieżące

12 000

12 000

01095

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

1 103

1 103

020

Leśnictwo

10 000

02001

Gospodarka leśna

a) wydatki bieżące
    w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10 000

10 000

8 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 161 584

40002

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące
    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

1 161 584

511 584

171 584

650 000

600

Transport i łączność

982 517

60016

Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące

    w tym

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

607 517

557 517

 

10 000

50 000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a)wydatki bieżące

375 000

375 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

758 400

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

758 400

323 400

 

1 000

435 000

710

Działalność usługowa

140 000

71035

Cmentarze

a) wydatki bieżące
    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

120 000

120 000

 

10 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20 000

20 000

20 000

750

Administracja publiczna

2 852 108

75011

Urzędy Wojewódzkie

a) wydatki bieżące w tym:

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

105 864

105 864

103 864

75022

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a) wydatki bieżące

76 000

76 000

75023

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 629 244

2 629 244

 

2 174 084

75095

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

31 000

31 000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące (zakup imprez promocyjnych
    - 3.000, zakup gazety lokalnej „Ziemia
    Pruchnicka” - 5.000 zakup materiałów
    promocyjnych 2.000)

10 000

10 000

 

 

 

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 585

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

1 585

 

1 585

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

628 812

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

a) wydatki bieżące
    w tym:
       - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

583 812

153 812

 

33 812

430 000

75495

Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe

45 000

45 000

801

Oświata i wychowanie

9 586 012

80101

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące
    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 727 906

4 727 906

 

3 688 237

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące

    w tym:

       - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

371 816

371 816

 

262 054

80104

Przedszkola

a) wydatki bieżące

    w tym:

       - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

442 077

442 077

346 062

80110

Gimnazja

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

3 737 717

3 737 717

 

2 050 519

1 106 000

80113

Dowóz dzieci

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

      - dotacje

217 362

217 362

 

38 036

49 000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

48 989

48 989

9 798

80195

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

40 145

40 145

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

80 000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
 

a) wydatki bieżące

    w tym

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

80 000

80 000

50 000

757

Obsługa długu publicznego

89 000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące

89 000

 

89 000

758

Różne rozliczenia

280 000

75818

Rezerwy ogólne celowe

a) wydatki bieżące

280 000

280 000

851

Ochrona zdrowia

76 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące

38 000

38 000

85153

Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące

38 000

38 000

852

Pomoc społeczna

5 659 500

85202

Domy pomocy społecznej
a) wydatki bieżące

120 000
120 000

85203

Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące
    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

372 200

216 387

 

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

a) wydatki bieżące

    w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 442 700

 

 

 

4 442 700

 

150 625

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

a) wydatki bieżące

14 300

 

 

 

14 300

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne

a) wydatki bieżące

294 800

 

294 800

85215

Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące

3 000

3 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące w tym:

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

229 000

229 000

217 370

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

a) wydatki bieżące
    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

33 000

 

33 000

25 740

85295

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

150 500

150 500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

390 789

85401

Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące
    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

257 028

257 028

 

133 234

85446

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

a) wydatki bieżące

323

323

85415

Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące

133 438

133 438

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 397 630

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące

    w tym

       - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

2 073 630

 

533 630

83 630

1 540 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące

4 000

4 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

320 000

200 000

120 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

670 000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10 000

 

10 000

10 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące  w tym:

    - dotacje

200 000

200 000

200 000

92116

Biblioteki

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - dotacja

100 000

100 000

 

100 000

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - dotacja

360 000

60 000

 

60 000

b) wydatki majątkowe

300 000

133 844

926

Kultura fizyczna i sport

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - dotacje

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

123 771

123 771

 

85 000

5 000

92601

Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10 073

10 073

 

1 000

Razem

25 910 884

do Uchwały Nr 181/XXVII/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 24 marca 2009 r.

Przychody

 

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

500 000

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

1 416 000

 

 

Rozchody

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

60 000

do Uchwały Nr 181/XXVII/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 24 marca 2009 r.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wydatki na realizację tych zadań

Dochody

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 585

a) dochody bieżące:

    - dotacja na aktualizację spisów wyborców

1 585

750

Administracja publiczna

64 259

a) dochody bieżące:

    - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
      bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie
      3 etatów wykonujących w/w zadania

64 259

852

Pomoc społeczna

4 949 800

a) dochody bieżące:

    - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków
      wsparcia

    - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń
      rodzinnych

    - dotacja celowa z budżetu państwa na składki na
      ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
      świadczenia z pomocy społecznej

    - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc
      w naturze

372 200

 

 

4 442 700

 

14 300

 

 

 

120 600

Razem

5 015 644

Wydatki

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w zł.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 

1 585

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

1 585

 

1 585

750

Administracja publiczna

64 259

75011

Urzędy Wojewódzkie

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

64 259

 

64 259

63 759

852

Pomoc społeczna

4 949 800

85203

Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od
        wynagrodzeń

372 200

372 200

 

216 387

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od
        wynagrodzeń

4 442 700

 

 

150 625

 

 

150 625

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

a) wydatki bieżące

14 300

 

 

 

 

14 300

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a) wydatki bieżące

120 600

 

120 600

Razem

5 015 644

do Uchwały Nr 181/XXVII/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 24 marca 2009 r.

Dotacje celowe udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Lp.

Nazwa zadania

Kwota w zł

1

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka

12 000

2

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice

12 000

3

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi

12 000

4

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik

35 000

5

Działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej
w miejscowości Pruchnik

2 000

6

Działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik

2 000

7

Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Jarosławiu

49 000

8

Działalność szkoleniowa w zakresie nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Pruchnik

10 000

Razem

134 000

do Uchwały Nr 181/XXVII/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 24 marca 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Lp.

Klasyfikacja

Wyszczególnienie

Kwota

Dział

Rozdział

Paragraf

I

Stan środków obrotowych na początku roku

8 514

II

900

90011

Przychody ogółem

10 000

0690

w tym

- wpływy z Urzędu
  Marszałkowskiego

10 000

III

900

90011

Wydatki ogółem

18 514

4210

w tym

- zakup drzew, krzewów na
  zieleniaki i wysypisko śmieci

- zakup worków na śmieci które
  służą utrzymaniu czystości

13 514

2 000

4300

- szkolenie z zakresu ochrony
  roślin

- opracowanie monitoringu gleb

2 000

1 000

IV

Stan środków obrotowych na koniec roku

0

do Uchwały Nr 181/XXVII/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 24 marca 2009 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Środki własne

Pozostałe

1

Budowa zbiorników wyrównawczych

500 000

500 000

2

Modernizacja stacji SUW

150 000

150 000

3

Zakup gruntów pod zbiornik retencyjny

40 000

40 000

4

Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia

300 000

300 000

5

Dokumentacja na dobudowę kuchni przy remizie strażackiej OSP Nr 1 w Pruchniku

30 000

30 000

6

Dokumentacja na modernizacje budynku komunalnego

35 000

35 000

7

Rozbudowa remizy strażackiej w Pruchniku Górnym

400 000

400 000

8

Karasacja samochodu strażackiego dla OSP Pruchnik Nr 1

45 000

30 000

15 000

9

Budowa boiska sportowego przy gimnazjum

1 106 000

440 000

666 000

10

Zakup gruntów pod drogi gminne

50 000

50 000

11

Budowa punktów oświetleniowych

120 000

120 000

12

Remont zespołu zamkowo- dworskiego i dokumentacja

200 000

200 000

13

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

1 500 000

1 000 000

  500 000

14

Rewitalizacja rynku

100 000

100 000

15

Remont budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce

100 000

100 000

Razem:

4 676 000

3 495 000

1 181 000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie budżetu Gminy Pruchnik na rok 2009.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2009 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż