Dostawa kostki brukowej i remont mogiły poległych

Pruchnik: Dostawa kostki brukowej i remont mogiły poległych
 BZP  Numer ogłoszenia: 136260 - 2009; data zamieszczenia: 07.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107334 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kostki brukowej i remont mogiły poległych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa kostki brukowej i remont mogiły poległych Część I Wykonanie i Montaż mogiły Część II Dostawa Kostki Brukowej Część III Dostawa cementu Część IV Dostawa żwirów i piasków Szczegółowy wykaz dostaw zawiera zał nr 4 EXCEL natomiast opis robót zawiera załącznik nr 4, 5 i 6 do siwz , Dla każdej części obowiązują takie same terminy, dokumenty oświadczenia, wymagania wymienione w niniejszym siwz Dostarczane i wbudowane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm Budowlanych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.91.21.00-7, 44.11.42.00-0, 44.11.12.00-3, 14.21.22.10-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 55052.02 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie i Montaż mogiły

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OBRÓBKA KAMIENIA BUDOWLANEGO Wacław Makara, Pruchnik 140, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 20432,02
 • Oferta z najniższą ceną: 20432,02 oferta z najwyższą ceną: 31358.29
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa Kostki Brukowej

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOLBRUK, UL. Wiejska 32, 37-200 Przeworsk, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 27960.00
 • Oferta z najniższą ceną: 27960.00 oferta z najwyższą ceną: 38587.80
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa cementu

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA HANDLOWA BARTOSZEK Sp. J, Tyniowice 107, 37-565 Roźwienica, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 6660.00
 • Oferta z najniższą ceną: 6660.00 oferta z najwyższą ceną: 6880
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa żwirów i piasków

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe i Handlowe Marek Drapała, Jarosławska 30, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 9160.00
 • Oferta z najniższą ceną: 9160.00 oferta z najwyższą ceną: 10640.00
 • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa kostki brukowej i remont mogiły poległych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.05.2009 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.