Roboty wykończeniowe w obiekcie Remizy OSP nr3 w Pruchniku

Pruchnik: Roboty wykończeniowe w obiekcie Remizy OSP nr3 w Pruchniku
 UZP Numer ogłoszenia: 138914 - 2009; data zamieszczenia: 08.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85534 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty wykończeniowe w obiekcie Remizy OSP nr3 w Pruchniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty wykończeniowe w obiekcie Remizy OSP nr3 w Pruchniku Część I Docieplenie budynku styropianem wraz z robotami towarzyszącymi Część II Balustrady zewnętrzne stalowe Część III Okładziny schodów z płytek ceramicznych Szczegółowy wykaz robót zawiera przedmiar robót załącznik nr 4 do siwz EXCELz podziałem na części Dostarczane i wbudowane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm Budowlanych :..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 98.39.50.00-8, 45.43.10.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 74374.11 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Docieplenie budynku styropianem wraz z robotami towarzyszącymi

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Usługowa BERAM BIS Robert Bożek, ul. Danielewicza 12, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 67368.08
 • Oferta z najniższą ceną: 67368.08 oferta z najwyższą ceną: 108408.28
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Balustrady zewnętrzne stalowe

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo Usługowa BERAM BIS Robert Bożek, ul Danielewicza 12, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3098.27
 • Oferta z najniższą ceną: 3098.27 oferta z najwyższą ceną: 30776.25
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Okładziny schodów z płytek ceramicznych

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EXPERT BUD, Ul. Grodzka 16A/2, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3907.76
 • Oferta z najniższą ceną: 3907.76 oferta z najwyższą ceną: 6808.00
 • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roboty wykończeniowe w obiekcie Remizy OSP nr3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2009 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.