Remont drogi gminnej ul Leśna w Pruchniku na działkach 725/9, 1816/5 , 1836/1

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93654-2009 z dnia 2009-04-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Remont drogi gminnej ul Leśna w Pruchniku na działkach 725/9, 1816/5 , 1836/1 - wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym do gr 10 cm m3 551 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem ...
Termin składania ofert: 2009-04-27


Pruchnik: Remont drogi gminnej ul Leśna w Pruchniku na działkach 725/9, 1816/5 , 1836/1
UZP  Numer ogłoszenia: 141906 - 2009; data zamieszczenia: 11.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93654 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej ul Leśna w Pruchniku na działkach 725/9, 1816/5 , 1836/1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi gminnej ul Leśna w Pruchniku na działkach 725/9, 1816/5 , 1836/1 - wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym do gr 10 cm m3 551 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana grysem kamiennym frakcji 5-8 m2 5510 -wykonanie warstwy wiążącej gr 4 cm z mieszanki miner-bitum. m2 5510 -wykonanie warstwy ścieralnej gr 3 cm z mieszanki miner-bitum. m2 5510 Szczegółowy wykaz i opis robót zawiera przedmiar robót załącznik nr 4 do siwz , oraz specyfikacja techniczna wykonania robót. Dostarczane i wbudowane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm Budowlanych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 343824.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś, Os Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 343824.00

·                  Oferta z najniższą ceną: 343824.00 oferta z najwyższą ceną: 352640.00

·                  Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej ul Leśna w Pruchniku na działkach 725/9, 1816/5 , 1836/1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2009 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.