wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Gminy Pruchnik

Pruchnik: wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Gminy Pruchnik
 UZP  Numer ogłoszenia: 142172 - 2009; data zamieszczenia: 11.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114388 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Gminy Pruchnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 podziały nieruchomości 2 aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych a/ teren zurbanizowany b/ teren niezurbanizowany działka do 0,5 ha 3 mapa zasadnicza nowy pomiar a/ teren zurbanizowany b/ teren niezurbanizowany 4/ mapa do celów prawnych - synchronizacja do hipoteki 5/ Inwentaryzacja powykonawcza sieci Szczegółowy wykaz usług określono w załączniku nr 4 do siwz Excel..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 64319.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Geodezyjne Geodeta Uprawniony Tadeusz Szczepanik, ul Słowackiego 8/7, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 64319.00
  • Oferta z najniższą ceną: 64319.00 oferta z najwyższą ceną: 70290.00
  • Waluta: PLN.                


                                                   Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2009 14:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.