Zmiany w budżecie gminy Pruchnik

ZARZĄDZENIE Nr 34/08

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie:

zmian w budżecie gminy Pruchnik.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Wójt Gminy Pruchnik
ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym GOPS w Pruchniku na kwotę:  15.095

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę:  14.200

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planach finansowych placówek oświatowych na kwotę:  37.323

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Pruchnik na kwotę:  23.198

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:  27.475

     w tym:

  • dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie:  27.475
    (Decyzja WP Nr 59)

2.  Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę:  27.475

     w tym:

  • zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników dla pracodawców w kwocie:  27.475

Szczegóły zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

do Zarządzenia Nr 37/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 30 września 2008 r.

Zmiany w planie finansowym GOPS

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

15.095

15.095

85212

Świadczenia rodzinne,
zaliczka
alimentacyjna
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego

14.200

14.200

4270

Zakup usług remontowych

318

-

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

13.283

-

4700

Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej

150

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

399

-

4410

Podróże służbowe krajowe

50

-

3110

Świadczenia społeczne

-

14.200

85219

Ośrodki pomocy społecznej

895

895

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

195

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

195

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500

4270

Zakup usług remontowych

100

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

100

4430

Różne opłaty i składki

260

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

90

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

250


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 37/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 30 września 2008 r.

Zmiany w planie finansowym w placówkach oświatowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim

801

Oświata i wychowanie

500

500

80101

Szkoły podstawowe

500

500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

500

Szkoła Podstawowa Jodłówka

801

Oświata i wychowanie

1.200

1.200

80101

Szkoły podstawowe

1.200

1.200

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

1.000

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

200

-

4270

Zakup usług remontowych

-

200

Szkoła Podstawowa Pruchnik Nr 2

801

Oświata i wychowanie

500

500

80101

Szkoły podstawowe

500

500

4430

Różne opłaty i składki

500

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

500

Szkoła Podstawowa Kramarzówka

801

Oświata i wychowanie

29.600

29.600

80101

Szkoły podstawowe

29.600

29.600

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.600

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

21.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10.000

4410

Podróże służbowe krajowe

1.600

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 

4.500

4270

Zakup usług remontowych

1.500

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.700

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.300

Szkoła Podstawowa Świebodna

801

Oświata i wychowanie

3.330

3.330

80101

Szkoły podstawowe

3.330

3.330

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

4120

Składki na Fundusz Pracy

30

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.830

4270

Zakup usług remontowych

500

Gimnazjum Rozbórz  Długi

801

Oświata i wychowanie

1.000

1.000

80110

Gimnazja

1.000

1.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500

-

4410

Podróże służbowe krajowe

500

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

1.000

Gimnazjum Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

2.523

2.523

80110

Gimnazja

2.523

2.523

4270

Zakup usług remontowych

-

2.523

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.023

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.500

-

Świetlica szkolna

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4.000

4.000

85401

Świetlice szkolne

4.000

4.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.500

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3.000

Przedszkole Samorządowe

801

Oświata i wychowanie

500

500

80104

Przedszkola

500

500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

500

Zestawienie zbiorcze

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

33.323

33.323

80101

Szkoły podstawowe

29.300

29.300

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.100

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

-

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1.300

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

2.300

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

200

-

4270

Zakup usług remontowych

-

2.200

4430

Różne opłaty i składki

500

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18.170

-

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500

-

4410

Podróże służbowe krajowe

-

1.600

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

4.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

4.500

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

4.700

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

30

-

80104

Przedszkola

500

500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

500

80110

Gimnazja

3.523

3.523

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

1.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500

-

4270

Zakup usług remontowych

-

2.523

4410

Podróże służbowe krajowe

500

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.500

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.023

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4.000

4.000

85401

Świetlice szkolne

4.000

4.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.500

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3.000


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 37/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 30 września 2008 r.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Pruchnik

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

020

Leśnictwo

100

100

02001

Gospodarka leśna

100

100

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

100

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

100

400

Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę

3.000

3.000

40002

Dostarczanie wody

3.000

3.000

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

3.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

10.000

10.000

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

10.000

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

10.000

750

Administracja publiczna

98

98

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

98

98

4430

Różne opłaty i składki

98

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

98

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000

10.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

10.000

10.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

10.000

Razem

23.198

23.198


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 37/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 30 września 2008 r.

Dotacje

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

27.475

80195

Pozostała działalność

27.475

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gminy (związków gmin)

27.475

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

27.475

80195

Pozostała działalność

27.475

4300

Zakup usług pozostałych

27.475

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2008 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż