Zmiany w budżecie gminy Pruchnik.

ZARZĄDZENIE Nr 39/08

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie:

zmian w budżecie gminy Pruchnik.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Wójt Gminy Pruchnik
ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 

1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:  251.460

     w tym:

 • dotacja celowa z zakresu administracji rządowej w kwocie:  81.400
  z przeznaczeniem na:
  • zwiększenie stawki na uczestników przebywających w ŚDS:  81.000
  • opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:  400
 • dotacja celowa na dofinansowani zadań własnych gminy w kwocie:  170.060
  z przeznaczeniem na:
  • dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej:  14.400
  • utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej POMOST:  1.300
  • dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”:  24.300
  • dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:  130.060

2.  Zmniejsza  się dochody budżetu gminy o kwotę:  18.444

     w tym:

 • dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie:  84
  z przeznaczeniem na:
  • realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka – Gyglówka:  84
 • dotacja celowa z zakresu administracji rządowej w kwocie:  18.360
  z przeznaczeniem na:
  • wypłatę zasiłków:  6.000
  • usługi opiekuńcze specjalistyczne:  12.360

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 67,71 i decyzja MF Nr FS8/4135/433/BXZ/085531

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:  251.460

     w tym:

 • bieżące utrzymanie ŚDS:  81.000
 • odprowadzenie składek zdrowotnych:  400
 • wynagrodzenia i pochodne w GOPS:  14.400
 • utrzymanie systemu POMOST:  1.300
 • dożywianie osób potrzebujących:  24.300
 • wypłacenie stypendiów edukacyjnych:  130.060

2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:  18.444

     w tym:

 • remont drogi powodziowej:  84
 • wypłata zasiłków:  6.000
 • usługi specjalistyczne opiekuńcze:  12.360

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W planach finansowych Urzędu Gminy dokonuje się zmiany w kwocie  24.100

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie:  22.000

z przeznaczeniem:

 • remont drogi transportu rolnego:  15.000
 • bieżące utrzymanie OSP:  7.000
  • Jodłówka:  3.500
  • Świeboda:  3.500

Szczegóły zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 5.

W planach finansowych placówek oświaty dokonuje się zmian w kwocie:  14.300

Szczegóły zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 6.

W planach finansowych GOPS dokonuje się zmian w kwocie:  28.749

Szczegóły zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

do Zarządzenia Nr 39/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 27 października 2008 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

-

84

60078

Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

-

84

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

84

852

Pomoc społeczna

121.400

18.360

85203

Ośrodki wsparcia

81.000

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

81.000

-

85213

Składki na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacanie
za osoby pobierające
niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
oraz niektóre
świadczenia rodzinne

400

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

400

-

85219

Ośrodki pomocy
społecznej

15.700

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15.700

-

85295

Pozostała działalność

24.300

-

2030

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

24.300

-

85214

Zasiłki i pomoc 
w naturze oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

6.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

6.000

85228

Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

12.360

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12.360

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

130.060

-

85415

Pomoc materialna dla
uczniów

130.060

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

130.060

-

Razem

251.460

18.444


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 29/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 31 lipca 2008 r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

63.000

-

85203

Domy pomocy społecznej

1.500

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

-

85212

Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

19.200

-

3110

Świadczenia społeczne

14.200

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5.000

-

3110

Świadczenia społeczne

5.000

-

85295

Pozostała działalność

57.300

-

3110

Świadczenia społeczne

37.300

-


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 39/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 27 października 2008 r.

Plan finansowy Urzędu Gminy Pruchnik

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.000

2.000

40002

Dostarczanie ciepła

2.000

2.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 

2.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

2.000

600

Transport i łączność

5.000

5.000

60016

Drogi publiczne gminne

5.000

5.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

5.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.000

2.000

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

2.000

2.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.000

-

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.000

-

4260

Zakup energii

-

2.000

710

Działalność usługowa

3.000

3.000

71035

Cmentarze

3.000

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

3.000

750

Administracja publiczna

5.000

5.000

75023

Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)

5.000

5.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

5.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000

5.000

75412

Ochotnicza straże
pożarne

5.000

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

5.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100

100

90003

Oczyszczanie miast
i wsi

100

100

4300

Zakup usług pozostałych

100

-

4430

Różne opłaty i składki

-

100

926

Kultura fizyczna i sport

2.000

2.000

92601

Obiekty sportowe

2.000

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

2.000

Razem

24.100

24.100


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 39/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 27 października 2008 r.

Podział rezerwy ogólnej

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

758

Różne rozliczenia

-

22.000

75818

Rezerwy ogólne
i celowe

-

22.000

4810

Rezerwy

-

22.000

600

Transport i łączność

15.000

-

60017

Drogi wewnętrzne

15.000

-

4270

Zakup usług remontowych

15.000

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.000

-

75412

Ochotnicze straże
pożarne

7.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

-

Razem

22.000

22.000


Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 39/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 27 października 2008 r.

Plany finansowe jednostek oświatowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

SP Jodłówka

801

Oświata i wychowanie

200

200

80101

Szkoły podstawowe

200

200

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

200

-

4430

Różne opłaty i składki

-

200

SP Kramarzówka

801

Oświata i wychowanie

800

800

80101

Szkoły podstawowe

800

800

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

600

-

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

200

-

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

300

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

300

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

200

SP Nr 2 Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

2.000

2.000

80101

Szkoły podstawowe

2.000

2.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

2.000

SP Rozbórz Długi

801

Oświata i wychowanie

1.500

1.500

80101

Szkoły podstawowe

1.500

1.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

1.000

4270

Zakup usług remontowych

-

500

SP Świebodna

801

Oświata i wychowanie

1.000

1.000

80101

Szkoły podstawowe

1.000

1.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

1.000

Przedszkole Samorządowe

801

Oświata i wychowanie

2.300

2.300

80104

Przedszkola

2.300

2.300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.300

-

4270

Zakup usług remontowych

-

800

4300

Zakup usług pozostałych

-

500

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

600

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

400

Gimnazjum Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

6.500

6.500

80110

Gimnazja

6.500

6.500

4270

Zakup usług remontowych

-

6.500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

500

-

4430

Różne opłaty i składki

1.000

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5.000

-

Zestawienie zbiorcze

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

14.300

14.300

80101

Szkoły podstawowe

5.500

5.500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

200

-

4430

Różne opłaty i składki

-

200

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.600

1.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

200

-

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

300

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

300

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

200

4270

Zakup usług remontowych

-

2.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

1.000

80104

Przedszkola

2.300

2.300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.300

-

4270

Zakup usług remontowych

-

800

4300

Zakup usług pozostałych

-

500

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

600

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

400

80110

Gimnazja

6.500

6.500

4270

Zakup usług remontowych

-

6.500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

500

-

4430

Różne opłaty i składki

1.000

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5.000

-


Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 39/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 27 października 2008 r.

Plan finansowy GOPS

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

28.749

28.749

85202

Domy pomocy
społecznej

-

28.000

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

-

28.000

85214

Zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

16.000

-

3110

Świadczenia społeczne

16.000

-

85219

Ośrodki pomocy
społecznej

12.350

350

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.000

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.700

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

300

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

350

-

4270

Zakup usług remontowych

-

100

4410

Podróże służbowe krajowe

-

250

85212

Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego

399

399

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

399

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

399

-

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.