Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 44/08

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie:

zmian w budżecie gminy Pruchnik.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Wójt Gminy Pruchnik
ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 

1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:  85.805

     w tym:

 • dotacja celowa z zakresu administracji rządowej w kwocie:  69.930
  z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • dotacja celowa na dofinansowani zadań własnych w kwocie:  15.875
  z przeznaczeniem na:
  • dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szk. Podstawowej:  38
  • dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników:  9.697
  • dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:  6.140

2.  Zmniejsza  się dochody budżetu gminy o kwotę:  213.600

     w tym:

 • dotacja celowa z zakresu administracji rządowej w kwocie:  213.600
  z przeznaczeniem na:
  • wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę:  210.000
  • odprowadzenie składek zdrowotnych:  600
  • wypłata zasiłków stałych:  3.000

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 82, 78, 79, 91

 

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.  Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie:  85.805

     w tym:

 • bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia z zaburzeniami psychicznymi (zadania za zakresu administracji rządowej):  69.930
 • sfinansowanie zakupu podręczników:  38
 • zwrot kosztów dla pracodawców kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników:  9.697
 • wypłata świadczeń pomocy materialnej uczniom o charakterze materialnym:  6.140

2.  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę:  213.600

     w tym:

 • wypłata świadczeń rodzinnych i ich obsługę:  210.000
 • odprowadzenie składek zdrowotnych:  600
 • wypłata zasiłków stałych:  3.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Pruchnik w kwocie:  28.000

 

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych placówek oświatowych w kwocie:  38.100

Szczegóły zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym GOPS w Pruchniku na kwotę:  1.028

Szczegóły zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

do Zarządzenia Nr 44/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 28 listopada 2008 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

9.697

-

80195

Pozostała działalność

9.697

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9.697

-

852

Pomoc społeczna

69.930

213.600

85203

Ośrodki wsparcia

69.930

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

69.930

-

85213

Składki na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacanie
za osoby pobierające
niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
oraz niektóre
świadczenia rodzinne

-

600

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

-

600

85212

Świadczenia
rodzinne, zaliczka
alimentacyjna
oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego

-

210.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

-

210.000

85214

Zasiłki i pomoc 
w naturze oraz
składki  na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

-

3.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

-

3.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6.178

-

85415

Pomoc materialna
dla uczniów

6.178

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6.178

-

Razem

85.805

213.600


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 44/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 28 listopada 2008 r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

9.697

-

80195

Pozostała działalność

9.697

-

4300

Zakup usług pozostałych

9.697

-

852

Pomoc społeczna

69.930

213.600

85203

Ośrodki wsparcia

69.930

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.000

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

500

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.000

-

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

637

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

16.793

85213

Składki na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacane
za osoby pobierające
niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
oraz niektóre
świadczenia rodzinne

-

600

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-

600

85214

Zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

-

3.000

3110

Świadczenia społeczne

-

3.000

85212

Świadczenia
rodzinne, zaliczka
alimentacyjna
oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego

-

210.000

3110

Świadczenia społeczne

-

203.700

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

3.500

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

1.162

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1.638

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6.178

-

85415

Pomoc materialna
dla uczniów

6.178

-

3240

Stypendia dla uczniów

6.140

-

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

38

Razem

85.805

213.600


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 44/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 28 listopada 2008 r.

Plan finansowy Urzędu Gminy Pruchnik

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

6.000

6.000

60016

Drogi publiczne
gminne

5.000

6.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

6.000

60078

Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

1.000

-

4270

Zakup usług remontowych

1.000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

3.000

3.000

70005

Gospodarka gruntami
 i nieruchomościami

3.000

3.000

4480

Podatek od nieruchomości

3.000

-

4430

Różne opłaty i składki

-

3.000

750

Administracja publiczna

19.000

19.000

75023

Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)

16.000

16.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

-

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3.000

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3.000

-

4260

Zakup energii

-

6.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

5.000

4270

Zakup usług remontowych

-

5.000

75075

Promocja jednostek
samorządu
terytorialnego

3.000

3.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3.000

Razem

28.000

28.000


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 44/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 28 listopada 2008 r.

Plany finansowe jednostek oświatowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

SP Jodłówka

801

Oświata i wychowanie

200

200

80101

Szkoły podstawowe

200

200

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

200

-

4410

Podróże służbowe krajowe

-

200

SP Kramarzówka

801

Oświata i wychowanie

1.000

-

80101

Szkoły podstawowe

1.000

-

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.000

-

SP Nr 1 Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

5.000

5.000

80101

Szkoły podstawowe

5.000

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

5.000

SP Nr 2 Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

6.700

6.700

80101

Szkoły podstawowe

6.700

6.700

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

5.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.500

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

1.700

SP Rozbórz Długi

801

Oświata i wychowanie

4.200

4.200

80101

Szkoły podstawowe

4.200

4.200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

-

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

4.200

SP Świebodna

801

Oświata i wychowanie

4.000

4.000

80101

Szkoły podstawowe

4.000

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4.000

Dowóz dzieci

801

Oświata i wychowanie

-

1.000

80113

Dowożenie uczniów
do szkół

-

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1.000

Gimnazjum Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

17.000

17.000

80110

Gimnazja

17.000

17.000

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2.000

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

15.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

2.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

-

Zestawienie zbiorcze

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

38.100

38.100

80101

Szkoły podstawowe

21.100

20.100

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

200

-

4410

Podróże służbowe krajowe

-

200

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.200

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.000

4.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

10.900

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

5.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.500

-

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

-

80110

Gimnazjum

17.000

17.000

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2.000

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

15.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

2.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

-

80113

Dowożenie uczniów
do szkół

-

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1.000


Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 44/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 28 listopada 2008 r.

Zmiany w planie finansowym GOPS

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

1.028

1.028

85219

Ośrodki pomocy
społecznej

528

528

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

75

4300

Zakup usług pozostałych

528

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

169

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

284

85212

Świadczenia
rodzinne, zaliczka
alimentacyjna
oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego (zadania
z zakresu administracji
rządowej)

500

500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

500

4120

Składki na Fundusz Pracy

500

-

Razem

1.028

1.028

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż