Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 47/08

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie:

zmian w budżecie gminy Pruchnik.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Wójt Gminy Pruchnik
ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 

1.  Dokonuje się zmian w planie finansowym UG Pruchnik na kwotę:  127.596

 

     Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 

2.  Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie:  15.000

     tj. na:

  • bieżące funkcjonowanie OSP Jodłówka:  4.000
  • bieżące funkcjonowanie OSP Jodłówka Parcelacja:  4.000
  • zakup energii i gazu dla Gimnazjum Publicznego w Pruchniku:  6.000
  • wypłata stypendiów edukacyjnych:  1.000

     Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

3.  Dokonuje się zmian na wniosek kierowników jednostek oświatowych w planach
     finansowych  placówek oświatowych na kwotę:  126.726

 

     Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

 

4.  Dokonuje się zmian w planie finansowym ŚDS w Pruchniku na kwotę:  39.028

 

     Szczegóły zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia

 

5.  Dokonuje się zmian w planie finansowym GOPS w Pruchniku na kwotę:  13.539

     w tym na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie:  6.346

 

     Szczegóły zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 47/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie finansowym UG

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

3.000

3.000

40002

Dostarczanie wody

3.000

3.000

4260

Zakup energii

-

3.000

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000

-

600

Transport i łączność

95.000

95.000

60016

Drogi publiczne gminne

95.000

95.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

35.000

4270

Zakup usług remontowych

91.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

50.000

4430

Różne opłaty i składki

-

10.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.000

1.000

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

1.000

1.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.000

-

4260

Zakup energii

-

1.000

710

Działalność usługowa

2.500

2.500

71035

Cmentarze

2.500

2.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500

-

4270

Zakup usług remontowych

-

500

4300

Zakup usług pozostałych

-

2.000

750

Administracja publiczna

13.446

13.446

75023

Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)

11.346

11.346

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

11.346

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.000

-

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.000

-

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1.000

-

4430

Różne opłaty i składki

1.000

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.346

-

75075

Promocja jednostek
samorządu
terytorialnego

2.100

2.100

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

100

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

2.100

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.250

5.250

75412

Ochotnicze straże
pożarne

5.250

5.250

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

50

-

4270

Zakup usług remontowych

-

1.250

4300

Zakup usług pozostałych

-

4.000

4430

Różne opłaty i składki

1.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

-

851

Ochrona zdrowia

2.000

2.000

85154

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

2.000

2.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

-

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

2.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.000

5.000

90015

Oświetlenie ulic,
placów i dróg

5.000

5.000

4260

Zakup energii

5.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

5.000

926

Kultura fizyczna i sport

400

400

92601

Obiekty sportowe

400

400

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

400

Razem

127.596

127.596


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 47/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 31 grudnia 2008 r.

Podział rezerwy ogólnej

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.000

-

75412

Ochotnicze straże
pożarne

8.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000

-

758

Różne rozliczenia

-

15.000

75818

Rezerwy ogólne
i celowe

-

15.000

4810

Rezerwy

-

15.000

801

Oświata i wychowanie

6.000

-

80110

Gimnazja

6.000

-

4260

Zakup energii

6.000

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.000

-

85415

Pomoc materialna
dla uczniów

1.000

-

3240

Stypendia dla uczniów

1.000

-

Razem

15.000

15.000


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 47/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zmiany w planach finansowych placówek oświaty

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

SP Jodłówka

801

Oświata i wychowanie

18.374

18.374

80101

Szkoły podstawowe

18.374

18.374

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

500

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17.000

-

4260

Zakup energii

-

9.000

4270

Zakup usług remontowych

-

2.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

844

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

1.500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

30

-

4430

Różne opłaty i składki

-

874

SP Kramarzówka

801

Oświata i wychowanie

146

146

80101

Szkoły podstawowe

146

146

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

100

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

46

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

146

SP Nr 1 Pruchnik

801

Oświata i wychowanie

27.000

27.000

80101

Szkoły podstawowe

27.000

27.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13.000

-

4260

Zakup energii

10.000

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

1.004

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4.000

-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

15.996

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

8.000

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

2.000

 

SP Nr 2 Pruchnik

 

801

Oświata i wychowanie

3.597

3.597

 

80101

Szkoły podstawowe

3.597

3.597

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.300

-

 

4260

Zakup energii

2.000

-

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

297

-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

3.597

 

SP Rozbórz Długi

 

801

Oświata i wychowanie

5.918

5.918

 

80101

Szkoły podstawowe

5.918

5.918

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200

-

 

4260

Zakup energii

3.000

-

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.118

-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

5.918

 

SP Świebodna

 

801

Oświata i wychowanie

5.865

5.865

 

80101

Szkoły podstawowe

5.865

5.865

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1.500

-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

-

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

365

-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

2.000

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-

1.500

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

2.365

 

Oddziały przedszkolne

 

801

Oświata i wychowanie

68

9.422

 

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych

68

9.422

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

68

-

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

5.422

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4.000

 

Przedszkole samorządowe Pruchnik

 

801

Oświata i wychowanie

1.851

1.851

 

80104

Przedszkola

1.851

1.851

 

4300

Zakup usług pozostałych

500

-

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

50

-

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.301

-

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

-

1.500

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

351

 

Gimnazjum Pruchnik

 

801

Oświata i wychowanie

60.352

50.998

 

80110

Gimnazja

60.352

50.998

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.300

-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26.130

-

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.500

-

 

4270

Zakup usług remontowych

1.000

-

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

500

 

4300

Zakup usług pozostałych

16.000

-

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

300

-

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-

1.200

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

46

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

500

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

500

-

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

11.000

-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

34.000

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

9.000

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

-

5.130

 

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

2

-

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

1

-

 

4128

Składki na Fundusz Pracy

-

2

 

4129

Składki na Fundusz Pracy

-

1

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

-

265

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

-

46

 

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

527

-

 

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

92

-

 

4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

262

 

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

46

 

Gimnazjum Rozbórz Długi

 

801

Oświata i wychowanie

1.050

1.050

 

80110

Gimnazja

1.050

1.050

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

-

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50

-

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

-

1.050

 

Dowóz dzieci

 

801

Oświata i wychowanie

2.005

2.005

 

80113

Dowożenie uczniów
do szkół

2.005

2.005

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.000

-

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

2.005

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5

-

 

Świetlica szkolna

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

500

500

 

85401

Świetlice szkolne

500

500

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

500

-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

500

 

Zestawienie zbiorcze

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

126.226

126.226

80101

Szkoły podstawowe

60.900

60.900

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

32.657

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36.500

-

4260

Zakup energii

15.000

9.000

4270

Zakup usług remontowych

-

2.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.670

1.004

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

9.500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

130

1.500

4430

Różne opłaty i składki

-

874

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4.000

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

-

2.365

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach
podstawowych

68

9.422

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

68

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

5.422

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4.000

80104

Przedszkola

1.851

1.851

4300

Zakup usług pozostałych

500

-

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

50

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.301

-

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

-

1.500

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

351

80110

Gimnazja

61.402

52.048

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.300

-

 

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

26.130

-

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.500

-

 

4270

Zakup usług remontowych

1.000

-

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

500

 

4300

Zakup usług pozostałych

16.000

-

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

300

-

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-

1.200

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

46

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

500

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

500

-

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

11.000

-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

34.000

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50

9.000

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

-

6.180

 

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

2

-

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

1

-

 

4128

Składki na Fundusz Pracy

-

2

 

4129

Składki na Fundusz Pracy

-

1

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

-

265

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

-

46

 

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

527

-

 

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

92

-

 

4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

262

 

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

46

 

80113

Dowożenie uczniów
do szkół

2.005

2.005

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.000

-

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

2.005

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5

-

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

500

500

 

85401

Świetlice szkolne

500

500

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

500

-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

500

 


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 47/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie finansowym ŚDS (zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

39.028

39.028

85203

Ośrodki wsparcia

39.028

39.028

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11.416

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.314

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

39

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

5.598

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.900

-

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

409

-

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

725

4260

Zakup energii

1.683

-

4270

Zakup usług remontowych

-

27.807

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

213

4300

Zakup usług pozostałych

262

-

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-

50

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-

1.344

4410

Podróże służbowe krajowe

1.358

-

4430

Różne opłaty i składki

-

932

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

438

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

2.359

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5.209

-


do Zarządzenia Nr 47/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zmiany w planie finansowym GOPS 

Zadania z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

6.346

6.346

85212

Świadczenia
rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz
składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego

6.346

6.346

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.664

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

5.664

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

452

-

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

230

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

682

Zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

7.193

7.193

85295

Pozostała działalność

5.156

-

3110

Świadczenia społeczne

5.156

-

85202

Domy pomocy
społecznej

-

5.156

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

-

5.156

85219

Ośrodki pomocy
społecznej

2.037

2.037

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

2.001

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

-

4280

Zakup usług zdrowotnych

1

-

4300

Zakup usług pozostałych

500

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.000

-

4378

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-

34

4379

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-

2

4438

Różne opłaty i składki

34

-

4439

Różne opłaty i składki

2

-

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż