Przedstawienie Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty spłaty długu.

ZARZĄDZENIE Nr 41/08

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie:

przedstawienia Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty spłaty długu.

 

Na podstawie art. 181 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Pruchnik
ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 

Przedstawić Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

 1. Projekt uchwały budżetowej na 2009r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Prognozę łącznej spłaty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań - zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

do Zarządzenia Nr 41/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2008 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2009.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Gminy Uchwala
CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

 

Dochody budżetu gminy w wysokości:  27 282 360
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości:  29 082 360
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

 1. Określa się deficyt budżetowy w wysokości:  1.800.000
 2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody pochodzące z długoterminowych kredytów bankowych w kwocie:  1.800.000
 3. Ustala się przychody budżetowe gminy w kwocie:  1.800.000
  w tym:
  • z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości:  1.800.000
 4. Przychody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 175.000
 2. celową w wysokości 100.000 zł na wypłatę odpraw emerytalnych
 3. celową w kwocie 5.000 na zarządzanie kryzysowe.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodne z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.0000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla
  • gminnych instytucji kultury w kwocie:  290.000 zł
 2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę:  130.000 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 5
 3. Ustala się dotacje celowe dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Pruchniku, Jodłówce i Kramarzówce na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury w kwocie:
  60.000zł tj:
  • remont zabytkowego ołtarza w Pruchniku
  • zmiana pokrycia dachowego na kościele w Jodłówce
  • zmiana pokrycia dachowego na budynku cerkwi w Kramarzówce
   w/w obiekty wpisane są do rejestru zabytków.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 3. samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań do sumy 1.000.000 zł na wydatki bieżące,
 4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 100.000 zł,
 5. zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku” w kwocie 7.883.650 zł (rok 2010) w tym na:
  • zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pruchniku Górnym” w kwocie:  5.422.620zł
  • zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku” w kwocie:  2.461.031zł

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wyodrębnia się środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego w kwocie 49.312 zł

w tym:

   Dział 801 - Oświata i wychowanie:  48.989 zł

   Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:  323 zł

§ 12.

 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości:  9.037.860 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym objętych limitem na wieloletni program inwestycyjny w kwocie:  6.457.860 zł
 2. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
  zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

DOCHODY

Nazwa

Kwota w zł.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eklektyczną, gaz i wodę

256 000

a) dochody bieżące

    w tym:

      - opłaty za wodę z wodociągu gminnego

      - odsetki od nieterminowych wpłat

b) dochody majątkowe

    w tym

      - darowizny na budowę wodociągów

251 000

250 000

1 000

5 000

5 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

131 119

a) dochody bieżące

    w tym:

      - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych

      - wpływy z dzierżawy budynków komunalnych

      - najem budynków mieszkalnych

      - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

      - dzierżawa za obwody łowieckie

      - zwrot za c.o. w mieszkaniu komunalnym

      - odsetki od nieterminowych rat

131 119

 

17 860

87 000

16 259

5 000

1000

3 000

1 000

710

Działalność usługowa

25 000

a) dochody bieżące

    w tym:

      - opłata grobowa

25 000


25 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 585

a) dochody bieżące

    w tym:

      - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
        realizację zadań bieżących z zakresu administracji
        rządowej zleconych gminie

1 585


1 585

750

Administracja publiczna

92 859

a) dochody bieżące

    w tym:

      - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu
        administracji rządowej

      - wpływy z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie dla
        płatnika PIT)

      - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
        z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

92 859


64 259

 

28 000

600

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 409 496

a) dochody bieżące

    w tym:

      - podatek dochodowy od osób fizycznych

      - podatek dochodowy od osób prawnych

      - podatek rolny

      - podatek leśny

      - podatek od nieruchomości

      - wpływy z karty podatkowej

      - podatek od spadków i darowizn

      - opłata skarbowa

      - opłata eksploatacyjna

      - podatek od czynności cywilnoprawnych

      - podatek od środków transportowych

      - opłata targowa

      - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

      - wpływy z innych lokalnych opłat

      - odsetki

3 409 538


1 289 123

120 000

600 000

21 848

1 128 767

1 000

1 500

25 000

60 000

40 100

30 000

4 000

76 000

4 100

8 100

758

Różne rozliczenia

13 459 021

a) dochody bieżące

    w tym:

      - subwencja ogólna w części wyrównawczej

      - subwencja ogólna w części oświatowej

      - subwencja ogólna w części równoważącej

      - odsetki

13 459 021


5 004 819

7 936 681

507 521

10 000

801

Oświata i wychowanie

206 025

a) dochody bieżące

    w tym:

      - wpływy z czynszów

      - wynajem sal sportowych

      - wpływy za korzystanie z przedszkola

      - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne     

      - odsetki 

      - dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie
        Wspólnej Polityki Rolnej

b) dochody majątkowe

    w tym:

      - wpływy ze sprzedaży nieruchomości

205 304


11 000

1 000

52 000

100

100

141 104


721


721

852

Pomoc społeczna

4 983 246

a) dochody bieżące

    w tym:

      - wpływy za usługi opiekuńcze

      - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
        zleconych z zakresu administracji rządowej

      - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie
        zadań własnych Gminy

      - dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego
        z realizacji zadań zleconych

4 981 246


1 716

4 575 370


406 000


160

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

100 000

a) dochody bieżące

    w tym:

      - wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu

100 000


100 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 587 967

a) dochody bieżące

    w tym:

      - opłaty za ścieki

      - odsetki

b) dochody majątkowe

    w tym:

      - środki z EFRR

100 400


100 000

400

4 487 567


4 487 567

Razem

27 282 360

 

 

Załącznik Nr 2

do Projektu Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w zł

010

Rolnictwo i łowiectwo

13 103

01030

Izby Rolnicze

a) wydatki bieżące

12 000

12 000

01095

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

1 103

1 103

020

Leśnictwo

10 000

02001

Gospodarka leśna

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

10 000

10 000


8 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 078 988

40002

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

1 078 988

478 988


138 988


600 000

600

Transport i łączność

1 070 000

60016

Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące

    w tym

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

1 070 000

420 000


10 000


650 000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a) wydatki bieżące

375 000

375 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

643 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

643 00

323 400


1 000


320 000

710

Działalność usługowa

140 000

71035

Cmentarze

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

120 000

120 000


10 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące
    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

20 000

20 000


20 000

750

Administracja publiczna

2 810 839

75011

Urzędy Wojewódzkie

a) wydatki bieżące
    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

104 295

104 295


102 295

75022

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a) wydatki bieżące

76 000

76 000

75023

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

2 589 544


2 589 544


2 184 384

75095

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

31 000

31 000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące (zakup imprez
    promocyjnych - 3.000, zakup gazety
    lokalnej “Ziemia Pruchnicka” - 5.000
    zakup materiałów promocyjnych 2.000)

10 000

10 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 585

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

1 585

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

603 812

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

603 812

153 812


33 812


450 000

801

Oświata i wychowanie

8 765 192

80101

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

4 758 738

4 758 738


3 719 069

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

309 813


309 813


262 054

80104

Przedszkola

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

441 822

441 822


346 062

80110

Gimnazja

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

2 948 323

2 608 323


2 050 519


340 000

80113

Dowóz dzieci

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń
      - dotacje

217 362

217 362


38 036


45 000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

48 989

48 989

 

9 798

80195

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

40 145

40 145

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

80 000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych

a) wydatki bieżące

    w tym

      - wynagrodzenia i pochodne

        od wynagrodzeń

80 000

 

80 000

 

50 000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące

89 000

89 000

758

Różne rozliczenia

280 000

75818

Rezerwy ogólne celowe

a) wydatki bieżące

280 000

280 000

851

Ochrona zdrowia

76 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące

38 000

38 000

85153

Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące

38 000

38 000

852

Pomoc społeczna

5 337 370

85202

Domy pomocy społecznej
a) wydatki bieżące

120 000

120 000

85203

Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

372 200

 

 

215 097

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczeń społecznych

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

4 065 400

 

 

4 065 400

 

125 573

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne

a) wydatki bieżące

14 87014 870

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne

a) wydatki bieżące

294 900


294 900

85215

Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące

3 000

3 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

229 000

229 000217 370

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

33 000


33 000


25 740

85295

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

205 000

205 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

264 737

85401

Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

254 414

254 414


133 234

85446

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

a) wydatki bieżące

323

323

85415

Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące

10 000

10 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 335 490

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące

    w tym

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

7 031 490

533 630


83 630


6 497 860

90003

Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące

4 000

4 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

320 000

200 000

120 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

440 000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

10 000

10 000


10 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - dotacje

190 000

190 000


190 000

92116

Biblioteki

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - dotacja

100 000

100 000


100 000

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - dotacja

b) wydatki majątkowe

140 000

60 000


60 000

80 000

926

Kultura fizyczna i sport

131 844

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - dotacje

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

123 771

123 771


85 000

5 000

92601

Obiekty sportowe
a)
wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne
        od wynagrodzeń

8 073

8 073


1 000

Razem

29 082 360

 

 

Załącznik Nr 3

do Projektu Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

Przychody

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

      1 800 000

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Projektu Uchwały Nr

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wydatki na realizację tych zadań

Dochody

Wyszczególnienie

Kwota w zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 585

a) dochody bieżące:

    - dotacja na aktualizację spisów wyborców

1 585

750

Administracja publiczna

64 259

a) dochody bieżące:

    - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
      bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie
      3 etatów wykonujących w/w zadania

64 259

852

Pomoc społeczna

4 575 370

a) dochody bieżące:

    - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków
      wsparcia

    - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń
      rodzinnych

    - dotacja celowa z budżetu państwa na składki na
      ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
      świadczenia z pomocy społecznej

    - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc
      w naturze


372 200


4 065 400


14 870122 900

Razem

4 641 214

 

Wydatki

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w zł.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 

1 585

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 585

a) wydatki bieżące

1 585

750

Administracja publiczna

64 259

75011

Urzędy Wojewódzkie

64 259

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

64 259


63 759

852

Pomoc społeczna

4 575 370

85203

Ośrodki wsparcia

372 200

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

372 200


215 097

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 065 400

a) wydatki bieżące

    w tym:

      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

127 573

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

14 870

a) wydatki bieżące

14 870

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

122 900

a) wydatki bieżące

122 900

Razem

4 641 214

 

 

Załącznik Nr 5

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

Dotacje celowe udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Lp.

Nazwa zadania

Kwota w zł

1

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka

12 000

2

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice

12 000

3

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi

12 000

4

Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik

35 000

5

Działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej
w miejscowości Pruchnik

2 000

6

Działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik

2 000

7

Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Jarosławiu

45 000

8

Działalność szkoleniowa w zakresie nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Pruchnik

10 000

Razem

130 000

 

Załącznik Nr 6

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Klasyfikacja

Wyszczególnienie

Kwota

Dział

Rozdział

Paragraf

I

Stan środków obrotowych
na początku roku

0

II

900

90011

Przychody ogółem

10 000

0690

w tym

  - wpływy z Urzędu
    Marszałkowskiego

10 000

III

900

90011

Wydatki ogółem

10 000

4210

 w tym

- zakup drzew, krzewów na zieleniaki i wysypisko śmieci

- zakup worków na śmieci które służą utrzymaniu czystości

6 500

1 000

4300

- szkolenie z zakresu ochrony roślin

- opracowanie monitoringu gleb

1 500

1 000

IV

Stan środków obrotowych na koniec roku

0

 

Załącznik Nr 7

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

Zadania inwestycyjne

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Środki własne

Pozostałe

1

Budowa zbiorników wyrównawczych

500 000

500 000

-

2

Modernizacja stacji SUW

100 000

100 000

-

3

Zakup gruntów pod zbiornik retencyjny

40 000

40 000

-

4

Remont drogi ul. Armii Krajowej w Pruchniku

600 000

600 000

5

Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia

300 000

300 000

-

6

Dokumentacja na dobudowę kuchni przy remizie strażackiej OSP Nr 1 w Pruchniku

20 000

20 000

-

7

Dokumentacja na modernizacje budynku komunalnego

20 000

20 000

-

8

Rozbudowa remizy strażackiej w Pruchniku Górnym

400 000

400 000

-

9

Karasacja samochodu strażackiego dla OSP Pruchnik Nr 1

30 000

30 000

10

Budowa boiska sportowego przy gimnazjum

340 000

340 000

11

Zakup gruntów pod drogi gminne

50 000

50 000

-

12

Budowa punktów oświetleniowych

100 000

100 000

-

13

Dokumentacja na remont zespołu zamkowo – dworskiego.

80 000

80 000

-

Wydatki objętem wieloletnim programem inwestycyjnym

14

Budowa sieci kanalizacyjnej w Pruchniku Górnym

5 555 979

1 695 129

3 860 850

15

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

901 881

275 164

626 717

Razem:

9 037 860

4 550 293

4 487 567

 

Załącznik Nr 8

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Pruchnik

z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej

Dział

Rozdział

Nazwa programu lub projektu

Wysokość wydatków w roku budżetowym

900

90001

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku”

6 457 860

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU

Dochody zastały przyjęte do projektu budżetu wg następujących kalkulacji:

 • wodociągowanie
  • darowizny na budowę wodociągu na terenie gminy - 5.000
  • opłaty za pobór wody - 250.000
   (przyjęto przewidywane wykonanie 2008 r. wg nowych stawek na 2009 r.)
  • odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000
 • gospodarka mieszkaniowa
  • użytkowanie wieczyste - 5.000
   (wg wykonania 2008 r.)
  • najem, dzierżawa budynków - 103.259
   wg stawek na 2009 rok
  • dzierżawa gruntów - 17.860
   wg stawek obowiązujących
  • zwrot za c.o. w budynku komunalnym - 3.000
  • dzierżawa za obwody łowieckie - 1.000
  • odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000
 • działalność usługowa
  • opłata grobowa - 25.000
   (wartość szacunkowa wg stawek na 2009 rok)
 • administracja publiczna
  • dochody jednostek samorządu terytorialnego za wydawanie dowodów osobistych - 600
  • dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie etatów wykonujących zadania zlecone - 64.259
   (decyzje WP w załączeniu)
  • wynagrodzenie dla płatnika PIT, zwrot podatku VAT za 2008 r. - 28.000
 • urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  • dotacja celowa z budżetu państwa za aktualizację spisów wyborców - 1.585
   decyzja KBW w załączeniu)
 • podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych
  • 1.000 - wpływy z karty podatkowej (prognoza 2008r.)
  • 1.128.767 - podatek od nieruchomości (ustalono przypis ma 2009r. wg stanu na 30.10.2008r. i propozycji stałych komisji poszczególnych stawek podatkowych na 2009 r.)
  • 600.000 - podatek rolny (przyjęto średnią cenę żyta 47,00)
  • 21.848 - podatek leśny (1.251.5326x 16,78 = 21.000,72;  25.2507x33,56 = 847,40)
  • 1.500 - podatek od spadków i darowizn (prognoza) 25.000 - opłata skarbowa (prognoza)
  • 60.000 - opłata eksploatacyjna (prognoza)
  • 40.100 - podatek od czynności cywilnoprawnych (prognoza)
  • 30.000 - podatek od środków transportowych (wg stawek na 2009r.)
  • 4.000 - opłata targowa (prognoza)
  • 76.000 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wykonanie 2008r.)
  • 8.100 - odsetki od nieterminowych wpłat
  • 1.289.123 - podatek dochodowy od osób fizycznych (decyzja MF)
  • 120.000 - podatek dochodowy od osób prawnych (prognoza na bazie wykonania 2008r.)
  • 4.100 - wpływy za wpis do działalności gospodarczej lub ich zmiana
 • różne rozliczenia
  • subwencja ogólna ( decyzja MF) - 13.479.021
  • odsetki od lokat - 10.000
 • oświata
  • najem, dzierżawa budynków - 11.000
  • wynajem sal sportowych - 1.000 (prognoza)
  • dobrowolne wpłaty rodziców - 52.000 (80 dzieci po 65zł. x 10 m-cy)
  • zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne - 100 (prognoza)
  • odsetki od nieterminowych wpłat - 100
  • druga część dotacji rozwojowej na projekt realizowany od września 2008 przez gimnazjum w Pruchniku pn. „Twoja wiedza - Twoje okno na świat” w ramach POKL - 141.104
  • sprzedaż mieszkań na raty - 721
 • pomoc społeczna
  • dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie SDS - 372.200 (decyzje WP)
  • dochody jednostek samorządu terytorialnego z odpłatności uczestników ŚDS - 160
  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych - 4.065.400 (decyzja WP)
  • dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie zasiłków i pomoc w naturze - 264.900 (decyzja WP)
  • dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (decyzja WP) -14.870
  • dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS - 129.000
  • dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach - 135.000
  • usługi opiekuńcze (prognoza) - 1.716
 • świetlice szkolne
  • wpłaty rodziców na wyżywienie (prognoza) - 100.000
 • ochrona środowiska
  • opłata za ścieki - 100.000 (wg obowiązujących stawek przyjętych na 2009 r.)
  • odsetki od nieterminowych wpłat - 400
  • środki z EFRR na budowę sieci kanalizacyjnej w Pruchniku i rozbudowę oczyszczalni ścieków - 4 487 567 (obecnie trwa ocena merytoryczna złożonego wniosku przez komisję. W razie nie otrzymania tych środków przez gminę zadanie to nie będzie realizowane w takich wielkościach i po stronie wydatków zostanie zmieniona jego wartość) .

 

Wydatki przyjęto wg następujących kalkulacji:

Rolnictwo i łowiectwo:  13.103

Izby rolnicze:  12.000

  Wydatki bieżące:

 • odpis 2 % planowanego podatku rolnego dla izby rolniczej w Boguchwale
  (600.000 zł x 2 %)

Pozostała działalność:  1.103

  Wydatki bieżące: zakup paszy dla zwierzyny leśnej

Leśnictwo:  10.000

Gospodarka leśna:  10.000

  Wydatki bieżące: pielęgnacja lasów komunalnych - umowy o dzieło, zakup sadzonek itp.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:  1.078.988

Dostarczanie wody:  1.078.988

  Wydatki bieżące:  478.988

 • utrzymanie 3 etatów osób, które wykonuj ą zadani a z zakresu wodociągowania, założony jest 10 % wzrost wynagrodzeń i 3 % fundusz nagród:  138.988
 • bieżące remonty, opłaty i zakup materiałów zapewniające funkcjonowanie sieci wodociągowej:  340.000

  Wydatki majątkowe:  600.000

 • budowa zbiorników wyrównawczych:  500.000
 • modernizacja starej stacji SUW:  100.000

Transport i łączność:  1.070.000

Drogi publiczne gminne:  1.070.000

  Wydatki bieżące:  420.000

 • zimowe utrzymanie dróg:  50.000
 • remonty bieżące w tym umowy zlecenia i o dzieło, zakup materiałów remontowych, opłaty i składki:  340.000
 • utrzymanie koparki:  30.000

  Wydatki majątkowe:

 • remont ul. Armii Krajowej (wkład własny):  600.000
 • zakup gruntów pod drogi gminne:  50.000

Gospodarka mieszkaniowa:  643.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:  323.400

  Wydatki bieżące:

 • zakup materiałów remontowych dla budynków komunalnych, zakup energii, wywóz nieczystości, usługi geodezyjne, koszty aktów notarialnych:  322.400
 • wynagrodzenia wypłacone za usługi wykonawcze na umowy o dzieło:  1.000

  Wydatki majątkowe :

 • Rozbudowa Ośrodka Zdrowia:  300.000
 • Dokumentacja na modernizacje budynku po byłym przedszkolu przy ul Rynek w Pruchniku:  20.000

Działalność usługowa:  140.000

Cmentarze:  120.000

  Wydatki bieżące :

 • bieżące utrzymanie cmentarzy tj. wywóz nieczystości, pielęgnacja:  50.000
 • prace remontowe na cmentarzach komunalnych:  70.000

Plany zagospodarowania przestrzennego:  20.000

  Wydatki bieżące:

 • wykonywanie zadań w zakresie planowania przestrzennego (umowa o dzieło):  20.000

Administracja publiczna:  2.810.839

Urzędy Wojewódzkie:  104.295

  Wydatki bieżące

 • utrzymanie etatów wykonujących zadania zlecone, USC, Meldunki i OC tj. wynagrodzenia i pochodne:  102.295
 • odpis na FŚS:  2.000
  Otrzymano dotację na w/w zadania to kwota 64.259 zł zaś środki własne to 40.036 zł.

Rady Gmin:  76.000

  Wydatki bieżące

 • wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy tj.
  • dieta dla Przewodniczącego Rady (12 m-cy x 650 zł),Zastępcy Przewodniczącego Rady (2 x 12mcy x 380), Przewodniczących Komisji Stałych (3 x 12 x 380) i pozostali (9 x 350 x 12) :  68.400
  • diety dla sołtysów (40 x 10 x 12):  4.800
  • pozostałe koszty tj. opłata pocztowa, zakup materiałów kancelaryjnych, woda, paluszki:  2.800

Urzędy Gmin:  2.589.544

  Wydatki bieżące:  2.589.544

 • wynagrodzenia i pochodne:  2.184.384
  w tym:
  • utrzymanie 35 stałych etatów i 4 pracowników robót interwencyjnych przez 3 m-cy i 10 pracowników interwencyjnych przez 12 m-cy, założony jest 10% wzrost wynagrodzenia, 3% fundusz nagród
 • odpis na FŚS:  41800
  tj. 40 x 1.000 = 40.000; 12 x 150 = 1.800
 • wydatki związane z utrzymaniem obiektu UG i wykonanie zadań własnych:  363.360
  tj. energia, gaz, opłaty bankowe, pocztowe, materiały kancelaryjne, delegacje, ubezpieczenie, zakup wyposażenia, szkolenia itp.

Pozostała działalność:  31.000

  Wydatki bieżące:

 • odprowadzenie składek członkowskich do Stowarzyszenie Lider+ i PSST

Promocja jednostek samorządu terytorialnego:  10.000

  Wydatki bieżące :

 • zakup imprez promocyjnych:  3.000
 • zakup gazety lokalnej „Ziemia Pruchnicka”:  5.000
 • zakup materiałów promocyjnych:  2.000

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:  1.585

  Wydatki bieżące

 • konserwacja systemu komputerowego, zakup materiałów biurowych służących aktualizacji spisów wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:  603.812

Ochotnicze Straże Pożarne:  603.812

  Wydatki bieżące:  153.812

  w tym :

 • wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, mechaników OSP:  33.812
 • diety za manewry:  1.500
 • zakup paliwa, materiałów remontowych, umundurowania:  73.500
 • zakup usług pozostałych:  20.000
 • opłaty i składki:  10.000
 • zakup usług remontowych:  15.000

  Wydatki majątkowe

 • modernizacja remizy OSP Pruchnik Górny:  400.000
 • karasacja samochodu strażackiego dla OSP Nr 1 (wkład własny):  30.000
 • dokumentacja na dobudowę kuchni przy remizie OSP Nr 1:  20.000

Oświata i wychowanie:  8 765 192

Szkoły podstawowe:  4.758. 738

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  3.719.069
  złożone zostały wskaźniki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli tj. 5% od m-ca stycznia i 5% od m-ca września i obsługi 3,6%, fundusz nagród
 • dodatek wiejski i mieszkaniowy:  192.105
 • fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3%):  9.487
 • odpis na FŚS:  191.620
 • pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek:  646.457

Oddziały przedszkolne:  309.813

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  262.054
  (założono 6,75% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, fundusz nagród)
 • dodatek wiejski i mieszkaniowy:  19. 515
 • fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3%):  659
 • odpis na FŚS:  14.516
 • pozostałe wydatki:  13.069
  związane z funkcjonowaniem oddziałów

Przedszkole:  441.822

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  346.062
  (założono 6,75% wzrostu wynagrodzeń, fundusz nagród)
 • dodatek wiejski i mieszkaniowy:  18.433
 • fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3%):  771
 • odpis na FŚS:  20.606
 • pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki:  55.950

Gimnazja:  2.948.323

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  2.050.519
  (założono wzrost wynagrodzeń, fundusz nagród , nauka drugiego języka obcego i kontynuacja projektu w formie um. zlec.)
 • dodatek wiejski i mieszkaniowy:  103.503
 • fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3%):  4.679
 • odpis na FŚS:  101.255
 • pozostałe wydatki na funkcjonowanie placówki:  265.863
 • realizacja projektu w ramach programu KO PL pn. „Twoja wiedza - Twoje okno na świat” w 2009 r.:  82.504

  Wydatki majątkowe

 • budowa boiska przyszkolnego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012:  340.000
  W ramach tego programu wkład własny wynosi ok. 33% wartości kosztorysowej, pozostała cześć środków pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego i Budżetu Państwa.

Dowóz dzieci:  217.362

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  38.036
 • zakup usług pozostałych:  73.100
 • dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Jarosławia:  45.000
 • zakup materiałów, paliwa:  55.576
 • ubezpieczenie i inne opłaty:  2.800
 • FŚS:  1.000
 • podatek od środków transportowych:  1.850

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:  48.989

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  9.798
 • dopłata da czesnych i innych kursów kwalifikacyjnych:  39.191

Pozostała działalność:  40.145

  Wydatki bieżące

 • odpis na FŚS za emerytów i rencistów nauczycieli:  40.145
  (kwota szacunkowa)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem:  80.000

 Wydatki bieżące

 • wynagrodzenie za inkaso podatków:  50.000
  (8% od zainkasowanych podatków)
 • opłata pocztowa i bankowa:  20.000
 • zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków:  10.000

Różne rozliczenia:  280.000

  Wydatki bieżące:

 • rezerwa ogólna:  175.000
 • rezerwa celowa:  105.000
  w tym:
  • odprawy emerytalne:  100.000
  • zarządzenie kryzysowe:  5.000

Ochrona zdrowia:  76.000

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:  38.000

  Wydatki planowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania
  problemów alkoholowych dla gminy na 2009 rok

Zwalczanie narkomani:  38.000

  Wydatki planowane są zgodnie z gminnym programem zwalczania narkomani na 2009 rok.

Pomoc społeczna:  5.337.370

Domy pomocy społecznej:  120.000

  Wydatki bieżące

 • finansowanie pobytu mieszkańców z terenu Gminy w DPS:  120.000

Ośrodki wsparcia:  372.200

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  215.097
  (założono 7 etatów,3.6% wzrost wynagrodzeń i 3% fundusz nagród)
 • odpis na Fundusz Świadczeń Społecznych:  6.349
 • pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka:  150.754
  zadania zlecone 100% dotacji

Świadczenia rodzinne:  4.065.400

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  127.573
  (w tym 40.000 na składki ZUS od w/w świadczeń)
 • opłata bankowa i pocztowa:  18.600
 • zakup materiałów i wyposażenia i innych wydatków:  17.517
 • wypłata świadczeń rodzinnych:  3.901.710
  Zadanie zlecone w 100% dotacji

Składki na ubezpieczenia zdrowotne:  14.870

  Wydatki bieżące

 • odprowadzenie w/w składek:  14.870
  Zadanie zlecone 100% dotacji

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia społeczne:  294.900

  Wydatki bieżące

 1. zadania własne gminy:
  • zasiłki celowe i celowe specjalne:  30.000
 2. zadania zlecone
  • zasiłki stałe:  122.900
  • zasiłki okresowe
 3. dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa:  142.000

Dodatki mieszkaniowe:  3.000

  Wydatki bieżące

 • dodatki mieszkaniowe zadania własne Gminy:  3.000

Ośrodki pomocy społecznej:  229.000

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  217.370
  (4 etaty, 3.6% wzrostu i 3% funduszu nagród, nagroda jubileuszowa)
 • odpis na FŚS:  4.535
 • pozostałe wydatki:  7.095
  Dotacja na w/w zadanie wynosi 129.000 zł, środki własne 100.000 zł.

Usługi opiekuńcze:  33.000

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  25.740
  (l etat) i umowa zlecenia
 • odpis na FŚS:  907
 • pozostałe wydatki:  6.353

Pozostała działalność:  205.000

  Wydatki bieżące

 • dożywianie dzieci w szkołach:  180.000
  tj.
  środki własne:  45.000
  dotacje:  135.000
 • prace społecznie użyteczne (śr. własne):  25.000

Edukacyjna opieka wychowawcza:  264.737

Świetlice szkolne:  254.414

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  133.234
  (l etat nauczycieli i 4 etaty obsługi)
 • pozostałe wydatki:  21.180
 • zakup żywności:  100.000

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli:  323

  Wydatki bieżące

 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w świetlicy szkolnej:  323

Pomoc materialna dla uczniów

  Wydatki bieżące:

 • Stypendia edukacyjne i zapomogi losowe ze środków własnych gminy:  10.000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:  7.335.490

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:  7.031.490

  Wydatki bieżące:  533.630

 • utrzymanie sieci kanalizacyjnej:  280.630
 • podatek VAT:  250.000
 • monitoring składowiska odpadów: 3.000

  Wydatki majątkowe

 • budowa sieci kanalizacyjnej w Pruchniku Górnym:  5.555.979
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku:  901.881
 • zakup gruntów pod zbiornik retencyjny w Kramarzówce:  40.000

Oczyszczenie miast i wsi:  4.000

  Wydatki bieżące

 • zakup worków na śmieci, opłacenie kosztów związanych z wywozem bezdomnych i padłych zwierząt:  4.000

Oświetlenie ulic, placów i dróg:  300.000

  Wydatki bieżące

 • zakup energii i konserwacji oświetlenia:  200.000

  Wydatki majątkowe

 • budowa nowych punków oświetleniowych:  100.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:  440.000

Pozostałe zadania w zakresie kultury:  10.000

  Wydatki bieżące

 • wynagrodzenia i pochodne:  10.000
  (umowy zlecenia czy o dzieło na zakup usług kulturalnych na imprezy gminne np. orkiestry dętej)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:  190.000

  Wydatki bieżące

 • dotacja dla instytucji kultury:  190.000

Biblioteki:  100.000

  Wydatki bieżące

 • dotacja dla instytucji kultury:  100.000

Ochrona i konserwacja zabytków:  140.000

  Wydatki bieżące:  60.000

 • dotacja na prace z zakresie ochrony i konserwacji kultury (3 wnioski):  60.000

  Wydatki majątkowe

 • dokumentacja na remont zespołu zamkowo – dworskiego w Pruchniku (dawna Węgierka):  80.000

Kultura fizyczna i sport:  131.844

Zadania w zakresie kultury fizycznej:  123.771

  Wydatki bieżące

 • dotacja celowa na realizację zadań z zakresu działalności szkoleniowej dzieci młodzieży:  85.000
 • wynagrodzenia i pochodne:  5.000
 • pozostałe wydatki na krzewienie kultury fizycznej:  23.771
 • usługi transportowe:  10.000

Obiekty sportowe:  8.073

  Wydatki bieżące:

 • Utrzymanie obiektów sportowych, w tym umów o dzieło:  8.073

 


 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 41/08

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2008 r.

 1. Dług Gminy Pruchnik na dzień 31.12.2008 będzie wynosił:  0 zł
 2. Ustala się dług Gminy Pruchnik na 31.12.2009 w wysokości:  1 800 000 zł
 3. W skład długu wchodzić będą wyłącznie zobowiązania z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego (okres spłaty 2010 - 2012).

Prognoza spłaty długu na rok 2010 - 2012

Treść

Prognoza

2009

2010

2011

2012

1

Dochody ogółem

27 282 360

28 100 831

23 793 856

24 745 610

2

Wydatki ogółem

w tym:

   Obsługa długu publicznego

29 082 360

-

27500 831

500 000

23 193 856

300 000

24 145 610

150 000

3

Rozchody ogółem

w tym:

   spłata otrzymanych
   krajowych pożyczek
   i kredytów

-

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRUCHNIK

w/g stanu w dniu 31.1 0.2008 r

I. grunty będące własnością Gminy Pruchnik

Lp.

Sołectwo

Pow. ha

Przeznaczenie w MPO

Wartość
gruntu zł

1

Hawłowice

41,8651

tereny infrastruktury komunalnej i użytki rolne

189 534,00

2

Jodłówka

40,3018

tereny infrastruktury kom. użytki rol.

88 042,28

3

Kramarzówka

56,4197

tereny infr. kom. Użytki rolne ,lasy

239 058,00

4

Pruchnik

119,3360

tereny infr. kom. użytki rolne pastwiska, lasy

835 652,58

5

Rozbórz Długi

35,5866

tereny infr. Użytki rolne

89 044,59

6

Rozbórz Okrągły

10,2425

tereny infr . Użytki rolne,

20 742,19

7

Rzeplin

11,3311

tereny infr. Użytki rolne

15 949,70

8

Swiebodna

51,5988

tereny infr. Użytki rolne, lasy

194 134,80

Ogółem

366,6816

1 672 158,14

Grunty będące współwłasnością Gminy Pruchnik w udziałach z innymi współwłaścicielami:

 1. Jodłówka - 1/2 część z 0,0309 ha,
 2. Kramarzówka - 1/2 część z 1,67 ha i 3/4 części z 0,40 ha,
 3. Pruchnik - 243/1000 części z 0,05 ha, 36/1000 części z 0,09 ha, 1072/1080 części
  z 0,02 ha, 3987/10000 części z 0,07 ha, 99/1000 części z 0,37 ha i 75/1000 części
  z 0,06 ha.

II. Grunty Gminy Pruchnik będące w użytkowaniu wieczystym

 1. Hawłowice: 5,8293 ha
 2. Jodłówka: 0,5282 ha
 3. Pruchnik: 2,9442 ha
 4. Rozbórz Długi: 0,6440 ha
  Razem: 9,9457 ha

III. Grunty będące w posiadaniu Gminy Pruchnik

 • drogi dojazdowe: 83,3502 ha
 • wody płynące: 3, 3172 ha
 • udziały w posiadaniu gruntów - 1/2 z 0,34 ha, 1/7 z 0,4259 ha, 1/6 z 0,1357 ha, 2/9
  z 0,1414 ha, 2/5 z 0,3695 ha, 1/5 z 0,1199 ha, 7/10 z 0,4265 ha i 3/6 z 0,1660 ha

IV. Na podstawie księgi inwentarzowej budynki i budowle stanowiące własność
     gminy posiadają ogólną wartość 20 725894,84 zł.

V. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

 1. Jodłówka - sprzedaż dz. Nr 220 o pow. 0,2792 ha:  1.730,00 zł
      dz. Nr 219 o pow. 0,5721 ha: 3.250,00 zł
 2. Rzeplin sprzedaż dz. Nr. 418 o pow. 0,15 ha: 8.320,40 zł
 3. Pruchnik sprzedaż dz. Nr 2017 o pow. 0,02 ha: 2.159,40 zł
      dz. Nr 1228/7 o pow. 0,22, dz. Nr 1228/19 - 0,04 ha: 3.020,00 zł
      dz. Nr 951/4 o pow.0,16 ha, dz. Nr 951/5 - 0,15 ha: 1.480,00 zł
      dz. Nr 815/9 o pow. 0,19 ha: 1.270,00 zł
      dz. Nr 435/3 o pow. 0,24 ha: 930,00 zł
      dz. Nr 461/2 o pow. 0,28 ha: 1.060,00 zł
      dz. Nr 430/1 o pow. 0,92 ha: 3.030,00 zł
      dz. Nr 383/5 o pow. 0,57 ha: 1.950,00 zł
      dz. Nr 100/14 o pow.0,06 ha - 75/1000 - z lokalem: 32.073,80 zł
 4. Pruchnik - kupno dz. Nr 2006 o pow. 0,03 ha: 12.000,00 zł
 5. Pruchnik darowizna dz. Nr 83/16, 93/5, 93/9 - 0,09 ha /drogi/: 1.000,00zł
 6. Jodłówka - darowizna dz. Nr 631/2 - 0,2299 ha: 700,00 zł
      dz. Nr 898 - 0,0855 ha: 1.000,00 zł
 7. Kramarzówka dz. Nr 2031 - 0,71 ha: 7.100,00 zł

VI. Dane o dochodach z Mienia Komunalnego:

 1. Dochody z tytułu dzierżaw gruntów rolnych: 2.306,20 zł
 2. Dochody z dzierżaw na cele działalności gospodarczej:  9.616,02 zł
 3. Opłaty za użytkowanie wieczyste: 5.910,79 zł
 4. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach oświaty: 12.148,02 zł
 5. Czynsze dzierżawne za lokale dzierżawione przez Panaceum: 26.164,56 zł
 6. Czynsze dzierżawne za lokale mieszkalne i użytkowe: 76.015,06 zł

VII. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego

Wpływ na zmianę danych dotyczących mienia komunalnego miało przyjęcie do ewidencji gruntów zmian dokonanych w wyniku przeprowadzenia postępowania scaleniowego wsi Hawłowice oraz przyjęcie na mienie komunalne Gminy Pruchnik gruntu z mienia Komunalnego Gminy Roźwienica. W wyniku czego zwiększeniu uległa powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Pruchnik.

Pruchnik dnia 14.11.2008 rok.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedstawienie Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty spłaty długu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż