Zmiany do uchwały budżetowej na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 190/XXVIII/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie:
zmian do uchwały budżetowej na 2009 rok.

         Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póz. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Nr 181/XXVII/2009 Rada Gminy Pruchnik z dnia 24.03.2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2009 dodaje się w § 8 pkt. 5 zapis: „do kwoty 200 000 zł.”

§ 2.

W/ w uchwale dodaje się w całości § 8a i 12a o następującym brzmieniu:

   § 8a.

    Ustala się limity:

      1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
          - 200 000 zł

      2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 500 000 zł

§ 12a

    Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Unii
    Europejskiej, zgodnie z zał. Nr 8

Powyższy załącznik stanowi zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

 


do Uchwały Nr 190/XXVIII/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 181/XXVI1/2009

Rady Gminy Pruchnik

Z dnia 24 marca 2009

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej

Dział

Rozdział

Nazwa programu lub projektu

Wysokość wydatków w roku budżetowym

801

80110

Europejski Fundusz Społeczny - KO PL - w ramach priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Tytuł projektu „Twoja wiedza - Twoje okno na świat"

141.104

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany do uchwały budżetowej na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.04.2009 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.