Zmiany w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 192/XXIX/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

         Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póz. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 179.525 zł

w tym :

  • darowizna od PGNiG z przeznaczeniem dla SP Jodłówka: 5.000 zł
  • dotacja rozwojowa POKL na realizację programu przez GOPS: 174.525 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 179.525 zł

w tym:

  • realizacja zajęć pozaszkolnych w SP Jodłówka: 5.000 zł
  • realizacja programu „Czas na aktywność w Gminie Pruchnik” przez GOPS: 174.525 zł

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 192/XXIX/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Zestawienie dochodów

Dział

RozdziaŁ

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

5 000

80101

Szkoły podstawowe

5 000

0960

Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5 000

852

Pomoc społeczna

174 525

85219

Ośrodki pomocy społecznej

174 525

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

165 746

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

8 779

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

5 000

80101

Szkoły podstawowe

5 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

449

4120

Składki na Fundusz Pracy

72

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 955

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

724

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

500

852

Pomoc społeczna

174 525

85219

Ośrodki pomocy społecznej

174 525

4018

Wynagrodzenia osobowe

71 135

pracowników

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 768

4048

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2 996

4049

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

159

4118

Składki na ubezpieczenie społeczne

11 661

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne

618

4128

Składki na Fundusz Pracy

1 816

4129

Składki na Fundusz Pracy

97

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

475

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

25

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

570

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

30

4288

Zakup usług zdrowotnych

475

4289

Zakup usług zdrowotnych

25

4308

Zakup usług pozostałych

72 805

4309

Zakup usług pozostałych

3 856

4418

Podróże służbowe krajowe

1 425

4419

Podróże służbowe krajowe

75

4448

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 723

4449

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

91

4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

380

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

20

4758

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

285

4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

15

Razem

179 525

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2009 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.