Zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku

UCHWAŁA Nr 193/XXIX/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie:
zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zmian.), art.12, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz.1378, ze zmianą Dz. U. z 2008 r. Nr 134,poz.850),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 170/XXII/05 Rady Gminy w Pruchniku z dnia 02 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku wprowadza się następujące zmiany:

  • w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

          „6. Obsługę finansowo - księgową Ośrodek prowadzi samodzielnie”

  • w § 5 ust.5 dodaje się literę „c" w brzmieniu:

          „c) prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu
               alimentacyjnego, wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
               oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych”

  • w § 7 dodaje się ust.8 w brzmieniu:

         „8. W ramach administrowania Ośrodkiem Kierownik upoważniony jest do
         stanowienia przepisów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów,
         instrukcji i poleceń służbowych”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2009 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.