Zmiana Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

UCHWAŁA Nr 194/XXIX/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2009 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W Uchwale Nr 29/V/07 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wprowadza się następujące zmiany:

w § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie :

      „2. Całkowity koszt świadczenia za jedną godzinę usług opiekuńczych
           i specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z kalkulacji kosztów
           roboczogodziny ustalanej zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka
           Pomocy Społecznej”.

 

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2009 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.