"TRACI MOC" - Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gm. Pruchnik za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym...

UCHWAŁA Nr 195/XXIX/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

         Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik:

  1. uczestniczącym w działaniu ratowniczym w wysokości 8 zł za każdą pełną godzinę udziału w działaniu ratowniczym,
  2. uczestniczącym w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 4 zł za każdą pełną godzinę udziału w szkoleniu.

§ 2.

Listę członków OSP potwierdzającą udział i czas trwania działania ratowniczego, o którym mowa w § 1 pkt 1 sporządza naczelnik OSP i potwierdza Komendant Gminny OSP według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 1 pkt 2 oblicza się na podstawie oświadczenia członka jednostki OSP potwierdzonego przez Komendanta Gminnego OSP oraz Komendę Powiatową PSP w Jarosławiu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do mniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" - Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gm. Pruchnik za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2009 09:15