UCHWAŁA Nr 196/XXX/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie:
przekazania środków finansowych dla Policji.

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przekazuje się z dochodów własnych Gminy w 2009 roku środki finansowe dla Policji w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie budowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do zawarcia stosownego porozumienia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekazanie środków finansowych dla Policji.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.06.2009 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.08.2009 12:40