UCHWAŁA Nr 198/XXX/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruchnik dotyczących nadania miejscowości Pruchnik statusu miasta.

         Na podstawie art. 4 b ust. 1 pkt 1 i 5a oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. W celu poznania stanowiska mieszkańców Gminy Pruchnik w przedmiocie przywrócenia Pruchnikowi praw miejskich postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Pruchnik statusu miasta.
  2. Konsultacje odbędą się na zebraniach wiejskich zwołanych przez Wójta Gminy Pruchnik we wszystkich wsiach Gminy Pruchnik.

§ 2.

  1. W przedmiocie konsultowanej sprawy, mieszkańcom Gminy Pruchnik postawione będzie pytanie:
    - „Czy jesteś za nadaniem miejscowości Pruchnik statusu miasta ?"
  2. Osoby uprawnione do udziału w konsultacji wyrażą swoją opinię w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie w następujących wariantach: „jestem za”, „jestem przeciw”, wstrzymuję się”.
  3. Konsultacja jest ważna bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.

§ 3.

  1. Zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych należy zwołać w miejscowości Pruchnik do dnia 31 października 2009 r., w pozostałych miejscowościach Gminy Pruchnik do dnia 30 listopada 2009 r.
  2. Wyniki konsultacji przedstawi Wójt Gminy na Sesji Rady Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruchnik dotyczących nadania miejscowości Pruchnik statusu miasta.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.06.2009 08:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.08.2009 12:40