UCHWAŁA Nr 199/XXX/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie:
uchylenia uchwały własnej.

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr 73/X/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 września 2003 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.06.2009 08:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.08.2009 12:40