UCHWAŁA Nr 202/XXX/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: 
upoważnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

         Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Upoważnia się Panią Martę Wałach - Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku do załatwiania w imieniu Wójta Gminy Pruchnik indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji, zaciągania zobowiązań, składania wniosków i zawierania umów.

§ 2.

Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy pozostające w zakresie działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

§ 3.

Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Upoważnienie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.06.2009 09:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak