UCHWAŁA Nr 197/XXX/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: 
zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

         Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z póz. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:  29 600 zł

w tym:

 • dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie:  1000 zł
 • środki z terenowego FOGR na drogę transportu rolnego w kwocie:  18 600 zł
 • odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych w kwocie:  10 000 zł

Wprowadza się na podstawie decyzji KBW DPR.980-5/09, UM GT.I. M P. 3040/4-7/08.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się przychody budżetu gminy w kwocie:  200 000 zł

w tym:

 • nadwyżka z lat ubiegłych:  200 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:  529 600 zł

w tym:

 • rewitalizacja rynku:  60 000 zł
 • remont budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce:  130 000 zł
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku:  218 000 zł
 • remont drogi transportu rolnego:  38 600 zł
 • pomoc finansowa dla Policji:  20 000 zł
 • zakup tablicy multimedialnej dla SP Nr 1:  8 000 zł
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych:  53 700 zł
 • przeprowadzenie wyborów  do PE:  1 000 zł
 • przeprowadzenie wyborów na sołtysa:  300 zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę:  300 000 zł

tym:

 • rozbudowa ośrodka zdrowia w Pruchniku:  300 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadania pn.

„Ogólnodostępny kompleks boisk przy Gimnazjum w Pruchniku realizowany w ramach programu Moje boisko- Orlik 2012”.

Szczegóły zawiera zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 197/XXX/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

600

Transport i łączność

18 600

60017

Drogi wewnętrzne

18 600

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

18 600

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 000

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

1 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 000

758

Różne rozliczenia

10 000

75814

Różne rozliczenia finansowe

10 000

0920

Pozostałe odsetki

10 000


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 197/XXX/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 30 czerwca 2009 r.

Przychody

 

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie kwoty

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

200 000

 


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 197/XXX/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zestawienie wydatków

 

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

218 000

40002

Dostarczanie wody

218 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

218 000

600

Transport i łączność

92 300

60016

Drogi publiczne gminne

53 700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

53 700

60017

Drogi wewnętrzne

38 600

4270

Zakup usług remontowych

38 600

700

Gospodarka mieszkaniowa

130 000

300 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

130 000

300 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 000

300 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 159

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

1 159

159

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

269

4120

Składki na Fundusz

125

Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

463

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

382

4300

Zakup usług pozostałych

9

4410

Podróże służbowe krajowe

36

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

34

750

Administracja publiczna

300

75095

Pozostała działalność

300

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000

75403

Jednostki terenowe Policji

20 000

6170

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

20 000

801

Oświata i wychowanie

8 000

80101

Szkoły podstawowe

8 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60 000

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

60 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000

RAZEM

529 759

300 159

 


 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 197/XXX/09

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 30 czerwca 2009 r.

Dochody

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

666 000

80110

Gimnazja

666 000

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

333 000

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)

333 000

926

Kultura fizyczna i sport

666 000

92601

Obiekty sportowe

666 000

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

333 000

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)

333 000

 

Wydatki

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

1 106 000

80110

Gimnazja

1 106 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 106 000

926

Kultura fizyczna i sport

1 106 000

92601

Obiekty sportowe

1 106 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 106 000

 


Powrót