UCHWAŁA Nr 190/XXIV/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie :
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U Nr 142 z 2001 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U Nr 155 póz. 1014) i uchwały Nr 10/11/2005 RIO z dnia 29,03.2005 r, w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2004 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik z dnia 21.03.2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2004 rok Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Pruchnik z wykonania budżetu gminy i założeń gospodarczych za 2004 rok oraz wyżej wymienionym dokumentom Rada Gminy Pruchnik udziela absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2004 rok..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pruchnik za 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.05.2005 10:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.07.2005 11:10