UCHWAŁA Nr 191/XXIV/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie :
zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 459.446
    w tym:

  • środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy pozyskane z innych źródeł  385.457 (dotyczą budowy drogi gminnej)
  • dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym  73.989

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 385.457
    w tym:

  • środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  385.457 (wodociągowanie Gminy)

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  78.589
    w tym:

  • wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło czy zlecenia w dowozie dzieci 4.000
  • wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło czy zlecenia związane z poborem podatku  600
  • wypłata edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów  73.989

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy o kwotę 4.600
    w tym:

  • usługi pozostałe w dowozie dzieci  4.000
  • inkaso podatków  600

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 191
/XXIV/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 14-04-2005

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota
zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

   

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę

-

385.457

 

40002

 

Dostarczanie wody

-

385.457

   

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

-

385.457

600

   

Transport i łączność

385.457

-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

385.457

-

   

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

385.457

-

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

73.989

-

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

73.989

-

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

73.989

-

Razem

459.446

385.457


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 191/XXIV/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 14-04-2005

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

   

Oświata i wychowanie

4.000

4.000

 

80113

 

Dowożeni uczniów do szkół

4.000

4.000

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.000

-

   

4300

Zakup usług pozostałych

-

4.000

756

   

Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

600

600

 

75647

 

Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych należności budżetowych

600

600

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

-

   

4100

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

-

600

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

73.989

-

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

73.989

-

   

3240

Stypendia dla uczniów

73.989

-

Razem

78.589

4.600

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana w budżecie Gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.05.2005 11:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.07.2005 11:21