Utworzenie Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jodłówce.

UCHWAŁA Nr 213/XXXII/2009

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie:
utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jodłówce.

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 ust. 5 i art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38 i Nr 104, poz. 667)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Z dniem 1 września 2009 r. tworzy się Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jodłówce.

§ 2.

Organizację punktu przedszkolnego, o którym mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Punkt Przedszkolny będzie utworzony w ramach realizacji projektu „Ja też jestem przedszkolakiem - nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

 


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 213/XXXII/2009
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 24.08.2009 r.

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jodłówce

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jodłówce, Jodłówka 222.

Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jodłówce, zwany dalej „punktem przedszkolnym” jest Gmina  Pruchnik.

Nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Punkt przedszkolny w Jodłówce wchodzi w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza.

Rozdział II

Cele i zadania punktu przedszkolnego oraz sposób ich realizacji

§ 2.

Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3.

Punktem przedszkolnym kieruje dyrektor Szkoły Podstawowej w Jodłówce, który sprawuje nadzór merytoryczny nad punktem.

§ 4.

Celem podstawowym punktu  przedszkolnego  jest  objęcie  opieką  dzieci  w  wieku  3-5 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju przez:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
 2. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania i przygotowania do nauki szkolnej, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podejmowanie wczesnej interwencji specjalistów;
 4. stymulowanie rozwoju wychowania;
 5. kształtowanie i rozwiązywanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata;
 6. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 7. sprawowanie opieki i wychowania dzieci odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości punktu przedszkolnego;
 8. organizowanie opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z ideą integracji i wyrównywania szans edukacyjnych poprzez:
  • indywidualizację tempa pracy wychowawczo-dydaktycznej,
  • stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,
  • prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Zadaniem punktu jest:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich,
 • zapewnienie należytego przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do rozpoczęcia nauki szkolnej,
 • umożliwienie uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • zapewnienie bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki w oparciu o podstawę programową  kształcenia przedszkolnego uwzględniającą indywidualne potrzeby edukacyjno – terapeutyczne dostosowane do poziomu funkcjonowania dziecka.

Rozdział III

Organizacja punktu przedszkolnego

§ 5.

 1. Punkt przedszkolny czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku .
 2. Punkt przedszkolny jest jednostką nieferyjną, terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 3. Dzienny wymiar zajęć pracy wynosi minimum cztery godziny, w tym co najmniej trzy godziny przeznaczone na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Godzina zajęć trwa 60 minut.
 4. W organizacji dnia przewidziana jest jedna przerwa, w czasie której dzieci spożywają przyniesiony przez siebie posiłek.
 5. Każdego dnia, jeśli warunki atmosferyczne są korzystne, dzieci przebywają przynajmniej jedną godzinę na dworze (plac zabaw, spacer). W tym czasie organizowane są zajęcia na świeżym powietrzu.
 6. Rozwój dzieci wspierany będzie przez organizację  dodatkowych zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej, takich jak zajęcia z logopedą, psychologiem i nauczycielem rytmiki w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo.
 7. Nauczanie i opieka są organizowane w formie zajęć grupowych lub indywidualnych.
 8. Wychowankowie punktu przedszkolnego muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  Opłatę  z  tytułu  ubezpieczenia  dziecka  uiszczają  rodzice za  pośrednictwem  punktu  przedszkolnego.
 9. Punkt prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami prawnymi.

Rozdział IV

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia

§ 6.

 1. Do punktu przedszkolnego przyjmuje się dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałe na terenie miejscowości Jodłówka.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest  „karta zgłoszenia dziecka” złożona przez rodziców (prawnych opiekunów) u dyrektora Szkoły  Podstawowej w  Jodłówce  w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 3. Przewiduje się maksymalnie 16 dzieci w punkcie.
 4. Do punktu przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pięcioletnie i w miarę wolnych miejsc odpowiednio dzieci cztero i trzyletnie.
  W danej grupie wiekowej pierwszeństwo przyjęcia będą miały :
  • dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci, a także dzieci z rodzin zastępczych,
  • dzieci, których rodzice są podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej.
  • dzieci niepełnosprawne - po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia,
 5. W przypadku złożenia większej liczby kart niż miejsc w punkcie przedszkolnym kierownik projektu powoła komisję rekrutacyjną w  składzie: kierownik projektu, dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania przedszkolnego, która wg. kryteriów zawartych w § 6 pkt.4 dokona przyjęć dzieci do przedszkola.
 6. Przyjmowanie dzieci w ciągu roku szkolnego odbywa się w miarę potrzeb, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie powyższych zasad.
 7. Organ prowadzący (po zgłoszeniu faktu przez nauczyciela prowadzącego punkt przedszkolny) może skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych do punku  przedszkolnego w przypadku:
  • dwutygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, po uprzednim zawiadomieniu rodziców;
  • nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia do punktu przedszkolnego;
  • gdy dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy w tygodniu lub rzadziej),
  • w sytuacjach wyjątkowych, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych wychowanków i wyczerpane zostały wszelkie oddziaływania wychowawcze, a także pomoc Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 8. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego określi  regulamin rekrutacji dzieci do punktów przedszkolnych.

Rozdział V

Prawa i obowiązki wychowanków

§ 7.

 1. Dziecko w punkcie przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a szczególności do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – dydaktyczno - wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  2. rozwijania zdolności, zainteresowań, talentów;
  3. udziału w zajęciach specjalistycznych, za zgodą i na wniosek rodzica (prawnego opiekuna),
  4. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób zatrudnionych w punkcie;
  5. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;
  6. akceptacji jego osoby,
  7. pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć zorganizowanych poza przedszkolem,
  8. pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 2. Dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma w szczególności obowiązek:
  1. przestrzegania zasad  współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
  2. dbać o dobro oraz ład i porządek w miarę swoich możliwości,
  3. współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,
  4. szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
  5. szanowania odrębności każdego kolegi/koleżanki,
  6. kulturalnego zwracania się do innych, używania form grzecznościowych,
  7. przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
  8. pomagania słabszym kolegom/koleżankom,
  9. zdyscyplinowanego zgłaszania  się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

Rozdział VI

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

§ 8.

 1. W czasie zajęć w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza punktem zapewnia się dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
  • powierzenie opieki nauczycielowi;
  • organizowanie, prowadzenie zajęć i zabaw w wyznaczonej sali ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.
 2. Punkt zapewnia stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel, zatrudniony w punkcie. W swojej pracy nauczyciel  wspomagany będzie przez co najmniej jednego rodzica pracującego nieodpłatnie.

Rozdział VII

Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i warunki odbierania z nich przez rodziców

§ 9.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć, bądź wskazania osób przez nich upoważnionych do odbioru, zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do respektowania pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów) odnośnie odbierania dzieci przez osoby wskazane w oświadczeniu.
 3. Rodzic lub osoba wskazana są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci po zakończeniu zajęć.
 4. Za bezpieczeństwo w czasie dojścia dziecka do punktu przedszkolnego i z powrotem odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie prawni) dziecka. Po przyprowadzeniu dziecka do punktu rodzic ma obowiązek oddać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela. Po odebraniu dziecka od nauczyciela, rodzic odpowiada za jego bezpieczeństwo na terenie punktu i w drodze do domu.
 5. Dziecko nie będzie wydawane osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Rozdział VIII

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie

§ 10.

 1. Obowiązkowe tygodniowe pensum nauczyciela określa się zgodnie z wymiarem wynikającym z ustawy Karta Nauczyciela.
 2. W punkcie przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
  Nauczyciel ma obowiązek systematycznego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności m.in. poprzez samokształcenie, udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
 3. W zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w punkcie przedszkolnym stosuje się przepisy dotyczące nauczycieli zatrudnianych w pozostałych placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pruchnik.
 4. W punkcie przedszkolnym mogą być zatrudniani specjaliści (logopeda, psycholog, nauczyciel rytmiki) posiadający odpowiednie kwalifikacje.
 5. Nauczyciel prowadzący  zajęcia w punkcie przedszkolnym współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania m.in.:
  • informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy,
  • udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,
  • ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dziecka,
  • zasięga opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy punktu,
  • prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
  • korzysta z pomocy rodziców lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
 6. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego i odpowiada za jej jakość m.in.:
  • tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka,
  • dąży do pobudzania aktywności społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej dzieci,
  • wspiera rozwój  aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej,
  • stosuje metodę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka.
 7. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
  • dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach jego aktywności,
  • prowadzi i dokumentuje pracę wychowawczo – kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji dziecka, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka,
  • przeprowadza, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 8. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną lub zdrowotną m.in. z psychologiem i logopedą.
  Współpraca ta ma na celu rozpoznawanie możliwości rozwojowych oraz deficytów u dzieci i umożliwienie w razie potrzeby wczesnej interwencji specjalistycznej.
 9. Nauczyciel opracowuje i przestrzega rozkładu zajęć wybranych z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranego programu, prowadzi dziennik zajęć punktu, w którym:
  • dokumentuje przebieg działalności wychowawczo – dydaktycznej,
  • odnotowuje dane osobowe dzieci i rodziców, ich adresy zamieszkania, obecności i nieobecności dzieci na zajęciach, kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami).


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utworzenie Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jodłówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.08.2009 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.