Pruchnik: dostawa energii elektrycznej ze stacji trafo Rozbórz Długi nr 1
Numer ogłoszenia: 300988 - 2009; data zamieszczenia: 01.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii elektrycznej ze stacji trafo Rozbórz Długi nr 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa energii elektrycznej ze stacji trafo Rozbórz Długi nr 1 obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Parametry techniczne: a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc zamówiona: 1,0 kW przy mocy przyłączeniowej 1,5 kW c) Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 wrzesień - 2009 r. na czas nieokreślony UZASADNIENIE Zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził kolejno dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszone w BZP w dniu 02-06-2009 r., nr ogłoszenia: 175098-2009, nr sprawy: 3410/17/2009 oraz ogłoszone w BZP w dniu 10-06-2009 r., nr ogłoszenia: 187658-2009, nr sprawy: 3410/20/2009 - oba postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp stanowiącego, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W obu postępowaniach do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Pierwotne warunki postępowania nie zostały w istotny sposób zmienione - są identyczne z warunkami postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00-3, 65.30.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 37002.34 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  PGE zamojska Korporacja Energetyczna Spółka Akcyjna Oddział Przeworsk, Kozmiana 1, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 37002,34

·                  Oferta z najniższą ceną: 37002.34 oferta z najwyższą ceną: 37002.34

·                  Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:: dostawa energii elektrycznej ze stacji trafo Rozbórz Długi nr 1
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:01.09.2009 15:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak