UCHWAŁA Nr 192/XXIV/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie :
zmiany uchwały własnej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr 13 z 1996r. poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 1. W Uchwale Nr 176/XXIII/2005 Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. skreśla się w całości § 3 i § 4 oraz załącznik Nr 2 do wyżej wymienionej uchwały.
 2. Wprowadza się nowe brzmienie § 3 i § 4 Uchwały Nr 176/XXIII/2005 Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005r.

§3.

“ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  268.345
     
w tym:

 • zadania z zakresu sportu gminnego na udzielenie dotacji 69.000
 • wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjum 50.000
 • remont dróg gminnych 20.000
 • modernizacja oczyszczalni ścieków 30.000
 • budowa nowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Jodłówka, Kramarzówka 50.185
 • dożywianie dzieci w szkołach 27.460
 • funkcjonowanie sportu w palcówkach oświatowych 14.700
 • wynagrodzenia osobowe OPS 1.000
 • umowy zlecenia i o dzieło w placówkach oświatowych 6.000

 5. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 58.000
    
w tym:

 • zakup sprzętu sportowego z zakresu kultury fizycznej 29.000
 • usługi transportowe z zakresu kultury fizycznej 4.700
 • wypłata zasiłków stałych 18.300
 • usługi pozostałe w placówkach oświaty 6.000

§4.

Ustala się przyznanie dotacji w trybie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Pruchnik w kwocie 69.000
na następujące zadania:

 1. Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka 10.000
 2. Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice 10.000
 3. Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi 10.000
 4. Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik 32.000
 5. Działalność z zakresu piłki siatkowej w miejscowości Pruchnik 4.000
 6. Działalność z zakresu kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik 3.000

oraz wprowadza się nowe brzmienie załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 176/XXIII/2005

o następującej treści: Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 192/XXIV/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 14-04-2005

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 176/XXIII/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 18 marca 2005r.

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

   

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę

50.185

-

 

40002

 

Dostarczanie wody

50.185

-

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.185

-

801

   

Oświata i wychowanie

70.700

6.000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

49.760

5.000

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35.000

-

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

-

   

4300

Zakup usług pozostałych

9.760

5.000

 

80110

 

Gimnazja

20.940

1.000

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15.000

-

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

   

4300

Zakup usług pozostałych

4.940

1.000

852

   

Pomoc społeczna

28.460

18.300

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

18.300

   

3110

Świadczenia społeczne

-

18.300

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1.000

-

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

-

 

85295

 

Pozostała działalność

27.460

-

   

3110

Świadczenia społeczne

27.460

-

600

   

Transport i łączność

20.000

-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

20.000

-

   

4270

Zakup usług remontowych

20.000

-

900

   

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

30.000

-

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

30.000

-

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

-

926

   

Kultura fizyczna i sport

69.000

33.700

 

92605

 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

69.000

33.700

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

69.000

-

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

29.000

   

4300

Zakup usług pozostałych

-

4.700

Razem

268.345

58.000

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.05.2005 12:47
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.07.2005 11:32