UCHWAŁA Nr 193/XXIV/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie :
wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego inwestycji pl. “Rewitalizacja rynku w Pruchniku” i zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2005 - 2006 niezbędnych środków na to zadanie

Działając na podstawie art. 7 ust. l i art. 18 ust. l i ust. 2 pkt. 9 lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego “Rewitalizacja rynku w Pruchniku” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 w zakresie działania - “Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w kwocie 720.000 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

§2.

Zabezpieczyć w budżecie gminy na lata 2005 - 2006 niezbędne środki finansowe zapewniające realizację w/w inwestycji w kwocie 270.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).

§3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego inwestycji pt. „Rewitalizacja rynku w Pruchniku” i zabezpieczenia w budżecie gminy ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.05.2005 13:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.07.2005 11:36