UCHWAŁA Nr 194/XXIV/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie :
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz.256 ost. zm. Dz. U. z 2004 roku Nr 281 poz. 2781).

2) szkole – należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych,

3) kolegiach – należy rozumieć przez to publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych i kolegia pracowników służb społecznych,

4) ośrodkach - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży , o których mowa w art.16 ust.7 ustawy,a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego lub nauki,

5) uczniu - należy rozumieć przez to także słuchaczy kolegiów i wychowanków ośrodków zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik,

6) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły a także dyrektora kolegium i ośrodka, do którego uczęszcza uczeń,

7) podmiocie uprawnionym do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej - należy rozumieć przez to odpowiednio rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora,

8) maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 200 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

9) minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

10) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego - należy rozumieć przez to kwotę , o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 ze zm.)

11) innych okolicznościach - należy rozumieć przez to występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny,

12) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej, który złożył wniosek,

13) zdarzeniu losowym - należy rozumieć przez to nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski żywiołowej,

14) pełna kwota zasiłku losowego - należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

15) stypendyście - należy rozumieć przez to ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

Rozdział II
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN ORAZ INNYCH OKOLICZNOŚCI

§ 2.

 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:
 2. Dochód na osobę w rodzinie (w zł)

  Miesięczna wysokość stypendium szkolnego (w zł)

  od 0 do 150,00 włącznie

  50,00

  powyżej 150,00 do 316,00

  45,00

 3. W przypadku, kiedy uczeń pobiera inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych wysokość przyznanego stypendium szkolnego stanowi różnicę pomiędzy miesięczną wysokością wynikającą z tabeli, a sumą miesięcznych wysokości innych pobieranych stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdział III
FORMY W JAKICH UDZIELA SIĘ STYPENDIUM SZKOLNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY

§ 3.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub w formach pożądanych przez wnioskodawcę, po uwzględnieniu opinii dyrektora, o której mowa w art. 90 n ust.2 pkt.1 ustawy, z uwzględnieniem § 7 .

§ 4.

Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

§ 5.

Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń .

§ 6.

Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej.

§ 7.

Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być przyznane w sytuacji, kiedy Wójt uzna, że przyznanie stypendium szkolnego w formach określonych w § 4 – 6 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

§ 8.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie.

Rozdział IV
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 9.

 1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony przez:
  1. rodziców ucznia
  2. pełnoletniego ucznia
  3. dyrektora
  4. lub z urzędu.
 2. Jeżeli wnioskodawcami są rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub jeżeli stypendium przyznaje się z urzędu, to przed przyznaniem stypendium szkolnego zasięga się opinii dyrektora.
 3.  Wniosek, o którym mowa w ust.1 składa się w Urzędzie Gminy Pruchnik w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.2.

§ 10.

 1. Stypendium szkolne przyznaje wójt gminy, w formie decyzji administracyjnej.
 2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość stypendium szkolnego (miesięcznie oraz za cały rok szkolny), jego formy oraz okres, na który stypendium jest przyznane, a także pouczenie o obowiązku poinformowania wójta gminy o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§ 11.

Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

§ 12.

 1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w Rozdziale III § 4 - 6 regulaminu udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów.
 2. Refundacji dokonuje się w ratach lub jednorazowo na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesienia kosztów.
 3. Refundacja może być dokonana w sposób uzgodniony z wnioskodawcą gotówką w kasie lub przelewem na wskazane konto bankowe.
 4. Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach o których mowa w ust. 2 zostanie dokonana, jeżeli spełniają one następujące warunki:
 • dotyczą okresu na jaki przyznane jest stypendium,
 • są zgodne z formami określonymi w decyzji o której mowa w § 10 ust.1,
 • ceny przyjęte w dokumentach o których mowa w ust. 2 są racjonalne.

     5. Refundacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego
         określonego w decyzji o której mowa w § 10 ust. 1 w terminach:

- do 31 maja za okres od stycznia do czerwca
- do 30 listopada za okres od września do grudnia

§ 13.

Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w dwóch transzach, pierwsza – do końca maja , za okres od stycznia do czerwca, a druga – do końca listopada, za okres od września do grudnia w sposób uzgodniony z wnioskodawcą poprzez wypłatę w kasie lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 14.

 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego .
 2. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor są obowiązani niezwłocznie powiadomić wójta gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Rozdział V
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO.

§ 15.

 1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez uprawnionych do składania wniosków w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, z tym, że w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie należy załączać do niego zaświadczeń o wysokości dochodów, ani zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 16.

 1. Zasiłek szkolny przyznaje wójt w formie decyzji administracyjnej.
 2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość zasiłku szkolnego i jego formy.

§ 17.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w zależności od sytuacji losowej w pełnej lub częściowej kwocie.
 2. Zasiłek szkolny w częściowej kwocie stanowi od 40 do 80 % zasiłku szkolnego w pełnej wysokości.
 3. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 18.

 1. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej, wypłaca się jednorazowo do końca maja, jeżeli decyzja, o której mowa w § 16 ust. 1 regulaminu wydana została do tego dnia lub do końca listopada, jeżeli decyzja, o której mowa w § 16 ust. 1 wydana została do tego dnia.
 2. Zasiłek szkolny realizuje się poprzez refundację poniesionych kosztów.
 3. Warunkiem realizacji zasiłku szkolnego, jest przedłożenie w terminach o których mowa w ust. 1 faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku.
 4. Zapisy Rozdziału IV §12 ust.3 – 4 stosuje się odpowiednio.
 5. Refundacji dokonuje się do wysokości zasiłku szkolnego określonego w decyzji administracyjnej o której mowa w § 16 ust. 1.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.05.2005 14:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.07.2005 11:50