Pruchnik: Dostawa materiałów budowlanych :kruszyw, cement , betonu,i stali
  PORTAL / UZP   Numer ogłoszenia: 335654 - 2009; data zamieszczenia: 28.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306240 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych :kruszyw, cement , betonu,i stali.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych :kruszyw, cement , stali i betonu Część I Dostawa kruszyw Część II Dostawa cementu Część III Dostawa betonu Część IV Dostawa stali Szczegółowy wykaz zawiera załącznik do umowy EXCEL Dla każdej części obowiązują takie same terminy, dokumenty oświadczenia, wymagania wymienione w niniejszym siwz Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm Budowlanych :..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-0, 44.11.12.00-3, 14.21.22.10-5, 14.62.22.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 78120.28 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa kruszyw

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OKTAN Stanisław Bednarz, Kamień199, 36-053 Kamień, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 23410.40
 • Oferta z najniższą ceną: 23410.40 oferta z najwyższą ceną: 35340
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa cementu

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sanakiewicz Sp. z o.o, Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 12625.00
 • Oferta z najniższą ceną: 12625.00 oferta z najwyższą ceną: 12945.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa betonu

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sanakiewicz Sp. z o.o.,, Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 33240.00
 • Oferta z najniższą ceną: 33240.00 oferta z najwyższą ceną: 33240.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa stali

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. SKŁAD Gałuszka Sp. j., Jarosław, Maleniska 7 b, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 8844.88
 • Oferta z najniższą ceną: 8844.88 oferta z najwyższą ceną: 9696.96
 • Waluta: PLN.

                           Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych :kruszyw, cement , betonu i stali
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:28.09.2009 14:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak