Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dnia 28-09-2009r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Wykonanie robót technologicznych SUW w miejscowości Hawłowice".

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Gmina Pruchnik zwana dalej  Zamawiającym  informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Powyższa zmiana dotyczy niżej wymienionych zapisów:

Załącznik  nr  4 do SIWZ – szczegółowy przedmiar robót  do wyceny

Zamawiający  dodał zapis równoważny  i określił  jego parametry  

Przedmiar robót

 

Kod CPV: 45252000-8

Nazwa budowy: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hawłowicach

Adres budowy: Hawłowice gm. Pruchnik 

Obiekt: SUW Hawłowice

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty montażowe


Przedmiar robót

Lp.

Podstawa

wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Ilość

J.m.

Cena jedn.

Wartość

1

2

3

4

5

6

7

 1

Stacja uzdatniania wody w Hawłowicach

1

Roboty instalacji technologicznych

1

KNNR 11

0207-010-020

Analogia - Filtry beztłokowe np. Filtomat model 104C 100mm, Q=80m3/h średn. 420, 25 mikronów AMID*

3,00

szt

2

KNNR 4

0144-100-090

Analogia - Zbiorniki hydroforowe o pojemności 4000 dm3 z wodowskazem z modyfikowaną dennica górną (5 wlotów x mufa 50mm )

1,00

kpl

3

KNNR 4

0141-010-090

Analogia - Dostawa i montaż urządzenia zmiękczajacego wodę np. Turbuflow model 100900 4 cal -100mm Q = 900dm3/min L = 502mm *

2,00

kpl

4

KNNR 4

0130-06020-020

Analogia - Dysze napowietrzająco-rozpylające 50mm np. Erida*

10,00

szt

5

(AW) AW

0

Dostawa filtru beztłokowego np. Filtomat model 104C   *

3,00

szt

6

(AW) AW

0

Dostawa zbiornika hydroforowego (areatora)   z modyfikowaną dennica górną dn 1400mm poj. 4000dm3

1,00

szt

7

KNNR N004

0521-11-020

Przepustnica odcinająca typ np. Uranie*   o średnicy nominalnej 150 mm z napędem ręcznym dźwigniowym , np. DANFOSS *

4,00

szt

8

KNNR N004

0521-09-020

Przepustnica odcinająca typ Uranie*  o średnicy nominalnej 100 mm z napędem ręcznym dźwigniowym , np. DANFOSS *

4,00

szt

9

KNNR N004

0521-11-020

Zawór zwrotny międzykołnierzowy typ 615  o średnicy nominalnej 150 mm   , np. DANFOSS*

2,00

szt

10

KNNR 4

0130-06010-020

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50 mm instalacji wodociągowych

1,00

szt

11

KNNR N004

0130-03-020

Zawory kulowe  o średnicy nominalnej 25 mm

1,00

szt

12

KNNR 4

0130-02010-020

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm

1,00

szt

13

KNNR 4

0130-01010-020

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych

9,00

szt

14

KNNR N004

0130-0202-020

Zawory zwrotne , gwint. o średnicy nominalnej 20 mm , np. GUDEOPOL*

2,00

szt

15

KNNR 4

0135-010-020

Zawory czerpalne (probiercze) o średnicy nominalnej 15 mm

6,00

szt

16

KNNR 4

0531-020-020

Manometr 0-0,6MPa

6,00

szt

17

KNNR 11

0202-020-040

Rurociągi z PVC o połączeniach klejonych montowane na podparciach. Rury o średnicy zewnętrznej 160mm

14,00

m

18

KNNR 11

0202-010-040

Rurociągi z PVC o połączeniach klejonych montowane na podparciach. Rury o średnicy zewnętrznej 110 mm

12,00

m

19

KNNR 11

0202-010-040

Rurociągi z PVC o połączeniach klejonych montowane na podparciach. Rury o średnicy zewnętrznej 50mm

10,00

m

20

KNNR 4

0110-020-040

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

15,00

m

21

KNNR 4

0110-010-040

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

5,00

m

22

KNR 2-05W

0208-04-034

Analogia - Dostawa i montaż konstrukcji stalowej podparć wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

0,15

t

23

KNNR 4

1702-020-020

Analogia - włączenie w istniejącą instalację

3,00

szt

24

KNNR 4

2211-060-221

Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy nominalnej 150 mm,dla ciśnień 0,6 MPa

13,00

podłącz.

25

KNNR 4

2211-040-221

Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy nominalnej 100 mm,dla ciśnień 0,6 MPa

22,00

podłącz.

26

KNR 2-28

0212-01-034

Analogia - Wyjęcie złoża ze zbiornika i płukanie zbiornika

5,84

t

27

KNR 4-02W

0133-01-020

Wymiana dysz filtracyjnych w odżelaziaczach

16,00

szt

28

 Kalk

własna-034

Warstwa filtracyjna -  żwirek kwarcowy o granulacji 0,5-0,8mm , gr. 1,54m3  odżelaziacze , np. DYNAMIK FILTR *

2,77

t

29

 Kalk

własna-034

Warstwa filtracyjna -  żwirek kwarcowy o granulacji 0,5-0,8mm , gr. 0,62m3  odmanganiacze, np. DYNAMIK FILTR*

1,11

t

30

 Kalk

własna-034

Złoże odmanganiające BIRM gr. 0,30m , 0,92m3  np. BWT *

1,96

t

31

(AW) AW

0

Aktywacja złoża w odmanganiaczach

1,00

kpl

32

KNR 2-28

0212-03-034

Płukanie złoża wodą po uaktywnieniu

12,20

t

33

KNNR Wacetob 11

0207-01-020

Analogia - Płukanie aeratora

2,00

szt

34

KNNR 4

0

Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych

1,00

kpl

35

(AW) AW

0

Próby szczelności i rozruch technologiczny

1,00

kpl

36

(AW) AW

0

Przeszkolenie pracowników

1,00

kpl

37

(AW) AW

0

Zestaw do analiz labolatoryjnych (ozn. żelaza, manganu, amoniaku, tlenu , twardości węglanowej) np. Merck*

1,00

kpl

Razem:

2

Roboty towarzyszące

38

KNR 4-01I

0209-03-050

Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego

0,18

m2

39

(AW) Kalk

 własna-020

Montaż tuleji ochronnych

1,00

szt

40

KNR 4-01

0206-04-020

Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm ścianach

1,00

szt

41

KNR 4-01

0212-01-060

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzki

0,61

m3

42

KNR 2-02

1102-01-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro.

4,00

m2

43

KNR 2-02

1102-03-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.

16,00

m2

44

KNNR 2

1203-010-050

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach do 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

4,50

m2

45

KNNR 3

0604-01-050

Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2

1,50

m2

46

KNR 2-15W

0216-03-020

Wpusty o średnicy 100 mm

3,00

szt

47

KNR 2-15W

0211-03-179

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych

3,00

podejśc.

Razem:

Razem:

Razem kosztorys:

* podane urządzenia np. ….. zamawiający dopuszcza dostawę i montaż urządzeń równoważnych  których  efekt użytkowy wody uzdatnionej nie będzie  niższy od założonego i zgodny  z wymogami prawa polskiego  określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29-03-2007r DzU.Nr 61 poz 417 lecz wyższy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ - wykonanie robót technologicznych SUW w miejscoowści Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:28.09.2009 11:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak