UCHWAŁA Nr 196/XXV/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie:
zmian w budżecie Gminy na 2005 rok
.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 314,000 w tym :

  • pomoc finansowa dla starostwa Powiatowego w Jarosławiu na remont dróg powiatowych na terenie gminy Pruchnik 300.000
  • umowy zlecenia i o dzieło dotyczące zaopatrzenia wsi w wodę i przeciwdziałania alkoholizmowi 3.000
  • zakup systemu komputerowego do inkaso podatków 11.000
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 69.000
    w tym:

  • różne opłaty z oczyszczania miast i wsi 2.000
  • pozostałe usługi w zakresie przeciwdziałania alkoholowego 1. 000
  • wodociągowanie miejscowości Świebodna (40.000 zł) iKramarzówka ( 26.000 - podateku VAT) 66.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się rozchody budżetowe gminy o kwotę 245.000 w tym:

  • spłatę kredytu w BS Jarosław 245.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 196/XXV/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 20-05-2005

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

-

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

13.000

66.000

-

40002

-

Dostarczanie wody

13.000

66.000

-

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

-

-

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

11.000

-

-

-

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

66.000

600

-

-

Transport i łączność

300.000

-

-

60014

-

Drogi publiczne powiatowe

300.000

-

-

-

6310

Dotacje celowe przkazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakrsu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

300.000

-

851

-

-

Ochrona zdrowia

1.000

1.000

-

85154

-

Przeciwdziałanie akoholizmowi

1.000

-

-

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

1.000

900

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

2.000

-

90003

-

Oczyszczanie miast i wsi

-

2.000

-

-

4430

Różne opłaty i składki

-

2.000

RAZEM

314.000

69.000


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 196/XXV/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 20-05-2005

Rozchody

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

245.000

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana w budżecie Gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:10.06.2005 10:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.07.2005 07:52