Pruchnik: Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Hawłowice nr 5
 PORTAL/ UZP  Numer ogłoszenia: 173913 - 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Hawłowice nr 5.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: jest dostawa i świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej: na Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Hawłowice nr 5, na terenie Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Parametry techniczne: a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc zamówiona: 3 kW przy mocy przyłączeniowej 4,4 kW c) Termin realizacji zamówienia: od dnia wrzesień - 2009 r. na czas nieokreślony.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00-3, 65.30.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 37002.34 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PGE zamojska Korporacja Energetyczna Spółka Akcyjna Oddział Przeworsk 22-400 Zamość Ul Koźmiana 1, Ul Koźmiana 1, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 37002.34
  • Oferta z najniższą ceną: 37002.34 oferta z najwyższą ceną: 37002.34
  • Waluta: PLN.

                                                                  Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Hawłowice nr 5
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:09.10.2009 11:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak