Pruchnik: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i Oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pruchnik
 PORTAL/ UZP  Numer ogłoszenia: 353386 - 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i Oczyszczalni ściekó na terenie Gminy Pruchnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: jest dostawa i świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej: Część I: Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Jodłowka nr 8, Część II: Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Jodłówka nr 9, Część III: na Oczyszczalnię ścieków w Pruchniku na terenie Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00-3, 65.30.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a)spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. b)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą -spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenia będące załącznikami do siwz Z treści załączonych oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca ww warunki spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień 25 i art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń lub dokumentów: 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami. c)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2. składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; a zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokumenty, o których mowa wyżej, winny być również wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d)Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenia zastępujące dokumenty, o których mowa w pkt. 2. winny być również wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e)Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. f)Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania, z zastrzeżeniem postanowień 25 i art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP. g)Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę -osoby- uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwww.pruchnik.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Pruchnik 37-560 Pruchnik , ul Rynek 1 pokój nr 14).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Gmina Pruchnik 37-560 Pruchnik , ul Rynek 1 ( sekretariat pokój nr 15).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Oświetlenie uliczne ,ze stacji trafo Jodłówka nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: jest dostawa energii elektrycznej do zasilania Oświetlenia ulicznego , ze stacji trafo Jodłówka nr 8, na terenie Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej . Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Parametry techniczne: a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc zamówiona: 2 kW przy mocy przyłączeniowej 3,5 kW c) Termin realizacji zamówienia: od dnia listopad - 2009 r. na czas nieokreślony.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00-3, 65.30.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Oświetlenie uliczne ze stacji trafo w Jodłówce nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do zasilania Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Jodłówka nr 9, na terenie Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej . Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Parametry techniczne: d) Grupa przyłączeniowa: V e) Moc zamówiona: 2 kW przy mocy przyłączeniowej 3,5 kW f) Termin realizacji zamówienia: od dnia listopad - 2009 r. na czas nieokreślony.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00-3, 65.30.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Oczyszczalnia ścieków w Pruchniku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do zasilania Oczyszczalni ścieków w Pruchniku na terenie Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej . Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Parametry techniczne: g) Grupa przyłączeniowa: V h) Moc zamówiona: 150 kW przy mocy przyłączeniowej 150 kW i) Termin realizacji zamówienia: od dnia grudzień - 2009 r. na czas nieokreślony.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00-3, 65.30.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 48.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i Oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:09.10.2009 13:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak