UCHWAŁA Nr 197/XXV/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2005 rok.

Działając Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 9, lit."e" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142, póz. 1591) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Upoważnić Wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 109.675 zł.,(słownie : sto dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych), zapewniając realizację zadania “Modernizacja urządzeń technologicznych w SUW Hawłowice“ w 2006 roku

§ 2.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2006 roku z następujących źródeł:

  1. Podatku od nieruchomości
  2. Subwencji ogólnej

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:10.06.2005 11:59
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.07.2005 07:51