Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 305572-2009 z dnia 2009-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
1. montaż przewodów i lamp ze stacji trafo nr 8 na obwodzie nr 1 km 0,130/4 szt 2. montaż przewodów i lamp ze stacji trafo nr 9 na obwodzie nr 1 km 0,260/3 szt 3. montaż przewodów i lamp ze stacji trafo nr 9 na...
Termin składania ofert: 2009-09-29
Pruchnik: Wykonanie oświetlenia ulicznego ze stacji Trafo nr 8 i 9 w miejscowości Jodłówka
PORTAL/UZP   Numer ogłoszenia: 353494 - 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305572 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oświetlenia ulicznego ze stacji Trafo nr 8 i 9 w miejscowości Jodłówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. montaż przewodów i lamp ze stacji trafo nr 8 na obwodzie nr 1 km 0,130/4 szt 2. montaż przewodów i lamp ze stacji trafo nr 9 na obwodzie nr 1 km 0,260/3 szt 3. montaż przewodów i lamp ze stacji trafo nr 9 na obwodzie nr 2 km 0,360/2 szt Szczegółowy wykaz robót zawiera przedmiar robót załącznik nr 4 do siwz Dostarczane i wbudowane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm Budowlanych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.22.10-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 13555.28 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:A

·                       INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Bartłomiej Kubas, ul Markiewicza 46, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                       Cena wybranej oferty: 13555.28

·                       Oferta z najniższą ceną: 13555.28 oferta z najwyższą ceną: 14727.30

·                       Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie oświetlenia ulicznego ze stacji Trafo nr 8 i 9 w miejscowości Jodłówka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:09.10.2009 14:11
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak