Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 305902-2009 z dnia 2009-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
remontu drogi gminnej w miejscowości Jodłówka nr 1970 -wyrównanie -podbudowy tłuczniem kamiennym do gr 20 cm m3 127 -wykonanie warstwy wiążącej gr 4 cm z mieszanki miner-bitum. m2 638 -wykonanie warstwy...
Termin składania ofert: 2009-09-28
Pruchnik: Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłówka nr 1970
PORTAL / UZP  Numer ogłoszenia: 353588 - 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305902 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłówka nr 1970.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: remontu drogi gminnej w miejscowości Jodłówka nr 1970 -wyrównanie -podbudowy tłuczniem kamiennym do gr 20 cm m3 127 -wykonanie warstwy wiążącej gr 4 cm z mieszanki miner-bitum. m2 638 -wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm z mieszanki miner-bitum. m2 638..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.42-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 48398 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Budowa Dróg i Mostów - Józef Babiś,, Os Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                       Cena wybranej oferty: 48398

·                       Oferta z najniższą ceną: 48398 oferta z najwyższą ceną: 65144.94

·                       Waluta: PLN.

,                        Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłówka nr 1970
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:09.10.2009 14:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak