Pruchnik: Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik Cz II
 PORTAL/ UZP  Numer ogłoszenia: 362640 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318104 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik Cz II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik Cz.II 1. czyszczenie i odtwarzanie rowów wraz z odwozem urobku własnym transportem na odległość do 1 km - długość kopanych rowów do głębokości 0,5 m 4200,00 m (0,6+1,2):2 x 0,5 x 4200,00= 1890m3 - długość kopanych rowów do głębokości 1 m 2000,00 m (0,6+1,8):2 x1 x 2000,00 =2400,00 m3 2 . ścinanie poboczy drogi wraz z odwozem urobku własnym transportem na odległość do 1 km - ścinanie poboczy do głębokości 10cm 3200,00 mb - ścinanie poboczy do głębokości 20cm 1800,00 mb 3. usługowa praca koparki o pojemności łyżki do 0,6m3 oraz transport urobku do 1 km - wykopy liniowe z załadunkiem 570m3 - transport urobku do 1 km 570 m3 Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 4 do siwz EXCEL..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.12-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 31390.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZAKŁAD DROGOWY Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57 A,, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 31390.00
  • Oferta z najniższą ceną: 31390.00 oferta z najwyższą ceną: 148417.40
  • Waluta: PLN.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czyszczenie i odtwarzanie rowów na terenie Gminy Pruchnik Cz II
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:16.10.2009 13:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak