Pruchnik: Karosacja samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Nr 1 w Pruchniku
  PORTAL/ UZP    Numer ogłoszenia: 183243 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Pruchnik 1 , ul. Ks. Bronisława Markiewicza 9, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Karosacja samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Nr 1 w Pruchniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Karosacja samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Nr 1 w Pruchniku Szczegółowy wykaz usług zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 do siwz EXCEL.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.21.00.00-2, 34.14.42.10-3, 34.11.10.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 2)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie Oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1/ Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej w.w. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3/ Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz plus wycena szczegółowa; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Do oferty należy obowiązkowo dołączyć, ważne na dzień składania ofert, pozytywne opinie na średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 266 z przeznaczeniem dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie zawierające: a)pozytywną opinię na układ wodno-pianowy i b)pozytywną opinię na nadwozie pożarnicze 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt.1i2) siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów oraz informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8,zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na stronie Gminy Pruchnik tj www.pruchnik.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędu Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek1. pokój nr 14.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek1, pok. nr 15 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karosacja samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Nr 1 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:20.10.2009 14:15
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:20.10.2009 14:27