UCHWAŁA Nr 198/XXV/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego.

Działając na podstawie art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 póz. 148z 2003 roku z późn. zm.) oraz art.7 ust. l, art. l O ust.li2 art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nrl42,poz.l591z 2001 roku z póżn. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu gminy Pruchnik w 2006 roku, w kwocie 23.000 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych ) dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na zakup specjalnego samochodu do prac na wysokościach - podnośnik hydrauliczny na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu .

§ 2.

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania pomocy finansowej określi stosowne porozumienie.

§ 3.

Upoważnia się Wójta gminy Pruchnik do zawarcia porozumienia z Starostwem Powiatowym w Jarosławiu oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:10.06.2005 12:01
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.07.2005 07:51