Pruchnik: Wykonanie robót technologicznych SUW w miejscowości Hawłowice
 PORTAL/UZP    Numer ogłoszenia: 373386 - 2009; data zamieszczenia: 26.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146991 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót technologicznych SUW w miejscowości Hawłowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót technologicznych SUW w miejscowości Hawłowice 1. Wykonanie robót technologicznych kpl 1 2. Wykonanie robót towarzyszących kpl 1 Szczegółowy wykaz robót zawiera przedmiar robót załącznik nr 4 do siwz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.20.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 200627.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TUZAL Sp. z o.o.,, ul. Morsztyna 7, 05-075 warszawa -Zielona, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 200627
  • Oferta z najniższą ceną: 200627 oferta z najwyższą ceną: 230375.44
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykonanie robót technologicznych SUW w miejscowości Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:26.10.2009 12:59
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak