Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dnia 24-09-2009r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Wykonanie robót technologicznych SUW w miejscowości Hawłowice".

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Gmina Pruchnik zwana dalej  Zamawiającym  informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższa zmiana dotyczy niżej wymienionych zapisów:

Załącznik  nr  4 do SIWZ szczegółowy przedmiar robót  do wyceny

Zamawiający zamienił przedmiar robót w poz. 1 Roboty instalacji technologicznych

Z pozycji o treści:

1

Roboty instalacji technologicznych

17

KNNR 4

0108-090-040

Analogia - Rurociągi o średnicy nominalnej 150 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach

14,00

m

18

KNNR 4

0108-090-040

Rurociągi o średnicy nominalnej 100 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach

12,00

m

19

KNNR 4

0108-060-040

Rurociągi o średnicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach

10,00

m

20

KNNR 4

0108-020-040

Rurociągi o średnicy nominalnej 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

15,00

m

21

KNNR 4

0108-010-040

Rurociągi o średnicy nominalnej 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach,

5,00

m

Zamawiający zastępuje pozycje o treści:

17

KNNR 11

0202-020-040

Rurociągi z PVC o połączeniach klejonych montowane na podparciach. Rury o średnicy zewnętrznej 160mm

14,00

m

18

KNNR 11

0202-010-040

Rurociągi z PVC o połączeniach klejonych montowane na podparciach. Rury o średnicy zewnętrznej 110 mm

12,00

m

19

KNNR 11

0202-010-040

Rurociągi z PVC o połączeniach klejonych montowane na podparciach. Rury o średnicy zewnętrznej 50mm

10,00

m

20

KNNR 4

0110-020-040

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

15,00

m

21

KNNR 4

0110-010-040

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

5,00

m

Zamawiający zamienił przedmiar robót w poz. 2 Roboty towarzyszące:

Z pozycji o treści:

2

Roboty towarzyszące

38

(AW) AW

0

Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna - węzły

1,00

kpl

39

KNNR 1

0210-030-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

14,18

m3

40

KNNR 1

0307-020-060

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV

1,58

m3

41

KNNR 1

0408-010-060

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi

15,76

m3

42

KNNR 1

0214-02-060

Analogia - Zasypanie wykopów  koparką

14,18

m3

43

KNNR 1

0318-030-060

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III

1,58

m3

44

KNR 4-01I

0209-03-050

Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego

0,18

m2

45

(AW) Kalk

 własna-020

Montaż tuleji ochronnych

1,00

szt

46

KNR 4-01

0206-04-020

Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm ścianach

1,00

szt

47

KNR 4-01

0212-01-060

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzki

0,61

m3

48

KNR 2-02

1102-01-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro.

4,00

m2

49

KNR 2-02

1102-03-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.

16,00

m2

50

KNNR 2

1203-010-050

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach do 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

4,50

m2

51

KNNR 3

0604-01-050

Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2

1,50

m2

52

KNR 2 02I

1505-01-050

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - ściany

158,32

m2

53

KNR 2 02I

1506-01-050

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi tynków gładkich wewnętrznych

110,04

m2

54

KNR 2-15W

0216-03-020

Wpusty o średnicy 100 mm 

3,00

szt

55

KNR 2-15W

0203-05-040

Analogia- Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 200mm o połączeniach wciskowych

18,00

m

56

KNR 2-15W

0211-03-179

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych

3,00

podejśc.

57

KNNR 4

1417-02010-020

Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm.Zamknięcie rurą teleskopową,kineta studzienki z PP-typ I

1,00

szt

58

(AW) AW

0

Montaż rury teleskopowej zakończonej włazem żeliwnym A15

1,00

szt

Zamawiający zastępuje pozycje o treści:

2

Roboty towarzyszące

38

KNR 4-01I

0209-03-050

Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego

0,18

m2

39

(AW) Kalk

 własna-020

Montaż tuleji ochronnych

1,00

szt

40

KNR 4-01

0206-04-020

Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm ścianach

1,00

szt

41

KNR 4-01

0212-01-060

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzki

0,61

m3

42

KNR 2-02

1102-01-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro.

4,00

m2

43

KNR 2-02

1102-03-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.

16,00

m2

44

KNNR 2

1203-010-050

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach do 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

4,50

m2

45

KNNR 3

0604-01-050

Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2

1,50

m2

46

KNR 2-15W

0216-03-020

Wpusty o średnicy 100 mm 

3,00

szt

47

KNR 2-15W

0211-03-179

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych

3,00

podejśc.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia: 05 października 2009 roku. do godz. 10:00.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 października 2009 roku o godz. 10:05 w Urzędzie Gminy Pruchnik.

W związku z powyższym:

Zapis Rozdział I pkt.14 ppkt 1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

„zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pokój nr 15 (sekretariat) przetarg nieograniczony, „oferta na Wykonanie robót technologicznych SUW w miejscowości Hawłowice” oraz „nie otwierać przed dniem 05-10-2009r., godz. 10:05”

- bez nazwy i pieczątki wykonawcy.

 

Zapis Rozdział XI pkt.1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pok. Nr 15, w terminie do dnia 05-10-2009r. do godz. 10:00”

Zapis Rozdział XI pkt.5  SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 05-10-2009r., o godz. 10:05 W Urzędzie Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pokój nr 9 (świetlica).

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dnia 24-09-2009r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.09.2009 11:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak